бесплатные рефераты

Аналіз доходів місцевих бюджетів та оцінка рівня їх забезпеченості

Аналіз доходів місцевих бюджетів та оцінка рівня їх забезпеченості

Вступ


Формування доходної бази бюджетів усіх рівнів перебуває від впливом макроекономічних чинників і залежить від загальної економічної ситуації. Однак місцеві бюджети знаходяться у двоякому становищі – як фінансові плани самостійної діяльності органів місцевого самоврядування і як важелі, через які центральні органи влади впливають на соціально-економічний стан територій. Структура доходів місцевих бюджетів має відображати баланс самодостатності органів місцевої влади і фінансової залежності від держави.

Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих рад, та використанні цих фондів на фінансування, утримання й розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господарства тощо. Тобто місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, покладених на органи місцевого самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа бази діяльності органів місцевого самоврядування, місцеві бюджети забезпечують необхідними коштами фінансування економічного й соціального розвитку, що здійснюються органами влади й управління на відповідній території.

Практика свідчить про недостатність дохідної бази місцевих бюджетів для забезпечення виконання функцій, покладених на місцеве самоврядування. Тому проблеми формування доходів місцевих бюджетів підтверджують актуальність даної роботи.

Різні аспекти реформування місцевих бюджетів, зокрема їх доходної частини, досліджувалися у працях багатьох українських науковців: О.Василика, В.Зайчикової, О.Кириленко, І.Луніної та інші. В Україні висловлюють різні пропозиції щодо формування доходної бази місцевих бюджетів. Шляхи вирішення таких проблем обговорюються і російськими економістами такими як Бутко М.П. і Білокура К.О., С.Мельник і С. Криниця.

Основним завданням роботи є визначення основних джерел наповнювання дохідної бази місцевих бюджетів, прослідкувати основні проблеми, які мають органи місцевого самоврядування щодо формування доходів бюджету. Для цього необхідно визначити складові місцевого бюджету за джерелами надходження та за бюджетним регулюванням. Також важливим є діюча на сьогодні нормативно-правова база у сфері формування і регулювання за доходами місцевих бюджетів, яка визначає обсяги та правила зарахування того чи іншого збору, податку, санкцій та інших видів доходу.

Складена на даний час структура доходів місцевих бюджетів свідчить про посилення тенденцій до централізації бюджетно-фінансових ресурсів, що відображається, зокрема, через зростання питомої ваги міжбюджетних трансфертів.

Метою роботи є дослідження рівня джерел формування доходної бази місцевих бюджетів за рахунок надходжень як податкових, так і неподаткових, а також трансфертів. За допомогою аналізу дохідної частини бюджету Комінтернівського району за 2007-2008 роки було визначено основні джерела наповнення дохідної бази бюджету.
1. Характеристика доходів місцевих бюджетів

1.1 Економічна сутність і значення доходів місцевих бюджетів


З появою держави пов’язують і розвиток бюджетних відносин. Економічна природа бюджету проявляється в тому, що за його допомогою держава надає суспільству блага й послуги, які істотно впливають на рівень добробуту та якість життя. Надання населенню суспільних благ є однією з функцій держави, фінансування яких здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів. Зокрема як економічна категорія, бюджет визначається як централізований фонд фінансових ресурсів, фінансовий план держави, де є сукупністю економічних відносин між державою, з одного боку, і юридичним та фізичними особами з іншого щодо розподілу й перерозподілу внутрішнього валового продукту (ВВП) з метою формування й використання централізованого фонду грошових ресурсів, призначених для забезпечення виконання державою її функцій. Роль доходів місцевих бюджетів певною мірою визначається величиною валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через них.

Місцеві бюджети слід розглядати як важливу фінансову категорію, основу якої становить система фінансових відносин, а саме: відносин між місцевими бюджетами і господарськими структурами, що функціонують на певній території; відносини між бюджетами і населенням певної території, що складаються при мобілізації і витрачанні коштів місцевих бюджетів; відносини між місцевими бюджетами різних рівнів щодо перерозподілу фінансових ресурсів; відносини між місцевими бюджетами і державним бюджетом. Вони є основним каналом доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, що спрямовується на суспільне споживання. Через місцеві бюджети суспільні фонди споживання розподіляються в територіальному і соціальному розрізах. Разом з іншими ланками бюджетної системи місцеві бюджети є одним із головних інструментів реалізації на практиці програми економічного і соціального розвитку як регіонів, так і країни в цілому [24].

Економічна сутність місцевих бюджетів проявляється в їх призначенні, а саме:

1)  формування грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади;

2)  розподіл і використання цих фондів між галузями народного господарства;

3)  контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств та організацій, підвідомчих цим органам влади.

Тому формування місцевого бюджету, його виконання, якість соціальних послуг, що надаються за бюджетні кошти завжди будуть в центрі уваги громадськості. Залежно від того, як формується бюджет самостійної одиниці, якими є між бюджетні відносини, який контроль з боку громадськості, можна говорити наскільки є повноцінною сама система самоврядування. Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави.

Стосовно визначення поняття “місцеві бюджети” в економічній літературі немає єдиної точки зору. В перші роки організації бюджетної системи місцеві бюджети розглядались як сукупність завдань, доручених місцевим органам, і сукупність коштів, якими вони володіють для їх задоволення. При дослідженні проблеми місцевих бюджетів, їх необхідно розглядати у двох аспектах. По-перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. По-друге, як систему фінансових відносин, що складаються між місцевими та державним бюджетами, а також усередині сукупності місцевих бюджетів.

Як організаційна форма мобілізації доходів і здійснення витрат місцевими органами самоврядування, місцеві бюджети - це балансові розрахунки, які відповідають вимогам складання балансів, тобто вони мають доходну й витратну частини, в їх основі покладено принципи збалансування тощо. Тому можна сказати, що місцеві бюджети - це балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території. Водночас місцеві бюджети слід розглядати як важливу фінансову категорію, основу якої становить система фінансових відносин, а саме:

1)  відносини між місцевими бюджетами і господарськими структурами, що функціонують на даній території; відносини між бюджетами і населенням даної території, що складаються при мобілізації й витраченні коштів місцевих бюджетів;

2)  відносини між місцевими бюджетами різних рівнів щодо перерозподілу фінансових ресурсів;

3)  відносини між місцевими бюджетами і державним бюджетом.

Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 27.05.97р., активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів[ 12].

Таким чином, все це розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення. Місцеві бюджети є основним каналом доведення до населення кінцевих результатів суспільного виробництва, що спрямовуються на суспільне споживання. Через місцеві бюджети суспільні фонди споживання розподіляються в територіальному і соціальному розрізах. Разом з іншими ланками бюджетної системи місцеві бюджети є одним з головних інструментів реалізації на практиці програми економічного і соціального розвитку як регіонів, так і країни в цілому.

Як економічна категорія, місцеві бюджети відображають обумовлену адміністративним поділом і бюджетним устроєм держави сферу економічних відносин суспільства, пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням централізованих грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні місцевих органів влади і призначених для соціально-економічного розвитку конкретних регіонів країни.

Як державні так і місцеві доходи - це грошові відносини з приводу розподілу вартості валового внутрішнього продукту, це частина внутрішнього валового продукту, що використовується державою для здійснення своїх функцій. Доходи формуються через податкові надходження від підприємств усіх форм власності та від населення. Вони об’єднуються у централізовані фінансові ресурси і зосереджуються у державному бюджеті.

Доходи бюджетів утворюються за рахунок сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів і інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України. Вони поділяються на доходи Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.


1.2 Нормативно - правова база у сфері доходів місцевих бюджетів


Кожного року структура доходів місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог статей 64, 65, 66, 68, 69 Бюджетного кодексу України, Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, рішень місцевих рад відповідно до їх повноважень і узгоджується з вимогами наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 №604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження».

Сферу доходів місцевих бюджетів з різних сторін регулюють різноманітні нормативно-правові акти. Основним узагальнюючим законодавчим документом стосовно доходів місцевих бюджетів є Бюджетний кодекс України, прийнятий ВРУ від 21.06.2001 року № 2542-ІІІ.

Функціонування бюджетних відносин в Україні здійснюється на основі законодавчих та нормативних актів, перелік яких визначений ст. 4 Бюджетного кодексу України:

1. Конституція України.

2.  Бюджетний кодекс України.

3.  Закон про державний бюджет України.

4.  Інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини.

5.  Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України.

6.  Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

7.  Рішення органів АРК, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Основні нормативні документи, які регламентують місцеві фінанси представлені у табл. 1.1.


Таблиця 1.1 - Нормативні документи, які регламентують місцеві фінанси

Документи

Основні положення про організацію місцевих фінансів

1

2

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993р.

Визначення видів місцевих податків і зборів, їх граничних обсягів, порядку обчислення та джерел сплати, повноважень органів місцевого самоврядування в галузі визначення місцевих податків і зборів, відповідальності платників

Конституція України від 28.06.1996 р.

Конституційне закріплення існування інституту місцевого самоврядування в Україні, визначення повноважень органів місцевого самоврядування, основні засади функціонування місцевих бюджетів

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.

Розвиток та конкретизація положень Конституції про місцеве самоврядування: його принципів, забезпечення матеріальної та фінансової бази, в тому числі засад функціонування місцевих бюджетів

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» від 18.02.1997 р.

Визначено принципи побудови системи оподаткування, склад податків і зборів, які справляються в Україні, в тому числі місцевих податків і зборів .Вказано перелік обов’язкових до встановлення радами місцевих податків і зборів

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9.03.1999 р.

Окреслено основні завдання місцевих державних адміністрацій, принципи діяльності, повноваження, зокрема в галузі бюджету та фінансів

Бюджетний кодекс України від 22.06.2001 р.

Визначено склад місцевих бюджетів, проведено чіткий розподіл доходів і видатків між бюджетами, запроваджена прозора й об’єктивна процедура міжбюджетних відносин, визначено порядок проведення місцевих запозичень

Закон України «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань» від 1.07.2004

Визначено засади міжбюджетних відносин між районним .бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування , трансферти які визначаються законом про державний бюджет України

Щорічні закони України про державний бюджет України

Визначають склад доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, взаємовідносини між державним бюджетом України та місцевими бюджетами, обсяги та особливості перерахування міжбюджетних трансфертів


Також, одним із документів регулювання відносин місцевого самоврядування є Європейська хартія про місцеве самоврядування, якою визначено такі положення щодо формування та розвитку місцевих фінансів:

1)                              Органи місцевого самоврядування мають на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень.

2)                              Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає функціям, передбаченим Конституцією або законом.

3)                              Принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону.

4)                              Передача повноважень місцевим та регіональним органам влади повинні супроводжуватися передачею їм фінансових ресурсів, необхідних для виконання цих повноважень[12].

Декларація цілей та завдань бюджету на 2009 рік визначає основні політику щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів, а саме динамічного регіонального розвитку, посилення ролі органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

Законодавством передбачено перехід до нормативного планування бюджетів самоврядування, тобто при визначенні централізованих надходжень до місцевих бюджетів точкою відліку є норматив «бюджетної забезпеченості жителів».Бюджетний кодекс орієнтований на формування регіональних бюджетів на формульній, а не на суб'єктивній основі: на базі нормативів бюджетного забезпечення розраховуватиметься необхідний обсяг витрат того чи іншого регіону.

Водночас він не ставить за мету досягти цілковитої бюджетної децентралізації, оскільки це суперечитиме загальним принципам державності та суверенітету, закладеним у Конституції України. Згідно з Кодексом місцеві бюджети містять бюджети місцевого самоврядування (бюджети власне територіальних громад) та районні, обласні бюджети і бюджет Автономної Республіки Крим.

Говорячи про інші джерела бюджетного права, слід звернути увагу на бюджетну резолюцію, що приймається у вигляді постанови Верховної Ради України, відображає основні напрями бюджетної політики на планований рік та є програмою, на яку уряд має орієнтуватися, складаючи проект Закону про Державний бюджет.

У межах компетенції, визначеної Конституцією України, Бюджетним кодексом та чинним законодавством, уряд та органи центральної виконавчої влади здійснюють поточне нормативно-правове регулювання бюджетною діяльністю. Визначальне місце у цьому процесі відведено органами системи Міністерства фінансів та Державного казначейства.

У сфері бюджетних відносин помітне місце належить бюджетним документам, що регламентують виконання бюджету за доходною та видатковою частинами. Бюджетні документи поділяються на планові (проекти бюджетів, розписи відповідних бюджетів, кошториси бюджетних установ тощо), оперативні (доручення фінансових органів на перерахування коштів з місцевих бюджетів на реєстраційні рахунки головних розпорядників бюджетних коштів тощо) та звітні (звіти бюджетних установ, фінансових та кредитних організацій про виконання бюджетів).

Отже, усі зазначені документи направлені на створення належних умов для виконання органами місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади покладених на них функцій; на зміцнення доходної бази місцевих бюджетів, посилення заінтересованості органів місцевого самоврядування у її нарощуванні.


1.3 Склад дохідної бази місцевих бюджетів та тенденція їх формування


Доходи місцевих бюджетів формуються з різних джерел, причому порядок їхнього формування залежно від джерела регулюється різними законодавчими актами.

Склад доходів місцевих бюджетів, форми мобілізації ресурсів до місцевих бюджетів залежить від системи і методів господарювання, а також від завдань, що вирішуються суспільством у той чи інший період. Сукупність усіх видів доходів місцевих бюджетів, які формуються різними методами, їх взаємопов’язане застосування становить систему доходів місцевих бюджетів. Ця система покликана вирішувати не тільки фіскальні, а й регулюючі завдання: стимулювати зростання виробництва і підвищення його ефективності, забезпечувати соціальний захист населення та розвиток соціальної сфери. У сучасних умовах ринкових відносин доходи місцевих бюджетів повинні дозволяти у повному обсязі вирішувати завдання, покладені на органи місцевого самоврядування.

Дослідження процесів формування доходів місцевих бюджетів передбачає їх аналіз за різними характерними ознаками: економічної природи, територіальної локалізації, відношення до чинної системи оподаткування тощо. За бюджетною класифікацією, запровадженою у 1996р., всі доходи місцевих бюджетів за економічною природою поділились так:

1)  податкові надходження (податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості, податки на власність, збори за спеціальне використання природних ресурсів, внутрішні податки на товари та послуги, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, інші податки);

2)  неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші неподаткові надходження);

3)  доходи від операцій з капіталом (надходження від продажу основного капіталу, державних запасів товарів і нематеріальних активів, податки на фінансові операції та операції з капіталом);

4)  державні цільові фонди (перелік фондів та їх включення до бюджетів визначається чинним законодавством);

5)  офіційні трансферти (від органів державного управління інших рівнів, з недержавних джерел).

Бюджетний кодекс України вніс зміни у класифікацію бюджетних доходів і поділяє їх на чотири розділи: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти. Виключення державних цільових фондів з переліку доходів бюджетів пов’язано з включенням цих цільових надходжень до спеціального фонду бюджету, а також з позбавленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і бюджетних установ права створювати позабюджетні фонди.

Сьогодні доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок:

1.  місцевих податків і зборів,

2.  неподаткових доходів,

3.  надходжень із бюджетів вищого рівня.

Співвідношення між цими джерелами залежить від функцій, що покладені на регіональні органи управління, від потенційних можливостей отримання ними місцевих податків, а також від можливостей вищих органів влади надавати фінансову підтримку територіям.

Податки є головним джерелом місцевих бюджетів. В свою чергу всі податки, що надходять до місцевих бюджетів, поділяють на дві групи: місцеві податки і надходження із бюджетів вищого рівня.

Ефективне використання інституту місцевих податків і зборів є важливим способом зміцнення всієї фінансової системи держави.

За Бюджетним кодексом України виділяються таку структури доходної частини місцевого бюджету, яка складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд бюджету включає:

1)  всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;

2)  всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду;

3)  фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд бюджету включає:

1)  бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

2)  гранти або дарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

3)  різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету[3].

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України, джерела яких формуються виключно законами України.

Можна сказати, що місцеві фінанси виконують багатопланову роль у формуванні державного бюджету і вони виступають: вагомим чинником економічного розвитку і фінансової стабільності, інструментом макроекономічного регулювання; важелем здійснення перерозподільних процесів; фінансовою базою місцевого самоврядування; основним важелем проведення фінансового вирівнювання; головним джерелом фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого господарства, вирішення місцевих проблем; з їх допомогою проходить реалізація перспективних цілей національного розвитку і загальнодержавних програм. Місцевим бюджетам належить важлива роль у забезпеченні конституційних гарантій, вирішенні соціальних проблем.

Таким чином, роль місцевих бюджетів можна представити у табл.1.2.


Таблиця 1.2 - Роль місцевих бюджетів у структурі держави

В економічній системі держави

Впливають на:

Використовуються як інструмент:

1 - соціально-економічний розвиток

2 - фінансову безпеку

3 - фінансову стабільність

4 - розвиток демократії

5 - добробут населення

1 - перерозподілу ВВП

2 - державного регулювання на мікрорівні

3 - економічної політики

4 - фінансової політики

5 - регіональної політики

Місцеві бюджети

У державних фінансах:

У місцевих фінансах:

1.   складова бюджетної системи

2.   інструмент реалізації загальнодержавних програм

3.   джерело фінансування державних видатків

4.   інструмент фінансового вирівнювання.

1. фінансова база місцевого самоврядування

2. фінансові плани територіальних формувань

3. джерело утримання і розвитку місцевого господарства

4. джерело фінансування локальних послуг


Новацією Бюджетного кодексу України є запровадження такого поділу доходів місцевих бюджетів (відповідно до чинного порядку розрахунку дотацій вирівнювання):

1)  власні доходи – доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

2)  закріплені – доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Перелік власних та закріплених доходів визначений у Бюджетному кодексі на тривалу перспективу, що покликано створити необхідні передумови для здійснення перспективного планування[18].

Склад власних та закріплених доходів можна представити у вигляді табл.1.3.


Таблиця 1.3- Склад власних та закріплених доходів місцевих бюджетів.

Доходи місцевих

бюджетів України

Джерела формування доходів

1

2

Власні

Місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування

100% плати за землю для бюджетів міст Києва і Севастополя; 75% плати за землю для бюджетів міст АРК та міст обласного значення; 60% плати за землю для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами

Податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

Надходження дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади

Плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету

Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності

Фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

Гранти та дарунки у вартісному обрахунку

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення

Інші надходження,передбачені законом

Закріплені

Податок з доходів фізичних осіб: до бюджетів міст Києва та Севастополя – 100%, бюджетів міст республіканського і обласного значення – 75%, до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об’єднань – 25% від загального обсягу податку, що справляється на їх території

Держане мито в частині, що належить відповідним бюджетам

Плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад

Плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад

Надходження адміністративних штрафів,які накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам


Власні і закріплені доходи у більшості випадків виявляються недостатніми для фінансування витрат органів місцевого самоврядування і тому для збалансування місцевих бюджетів використовують офіційні трансферти.

Забезпечення достатніх обсягів і стабільності закріплених доходів для всіх рівнів бюджетної системи України і особливо для місцевого самоврядування є значною проблемою.

Згідно з законодавством доходи місцевих бюджетів України можуть включати дотації, субвенції, які надаються з державного або місцевих бюджетів, Рад вищого адміністративного рівня до місцевих бюджетів Рад нижчого рівня.

Податки і збори (обов’язкові платежі), що закріплюються Бюджетним кодексом України на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування, складають кошик доходів бюджету та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого[16]. Основними формами надання міжбюджетних трансфертів за Бюджетним кодексом є дотації вирівнювання і субвенції.

Дотації вирівнювання – міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності відповідного бюджету, до якого спрямований цей трансфер[16]. Дотація вирівнювання визначається як перевищення обсягу видатків над кошиком доходів бюджетів місцевого самоврядування.

За Бюджетним кодексом розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів визначається на основі формули, яка повинна затверджуватися Кабінетом Міністрів України.

Субвенція – форма фінансової допомоги держави місцевим органам влади,що надається з метою забезпечення ними реалізації конкретних заходів чи програм [16]. Тобто, це міжбюджетний трансферт призначений на певну мету в порядку, визначену тим органом, який її надав:

1.  субвенція на здійснення програм соціального захисту;

2.  субвенція на виконання інвестиційних проектів;

3.  субвенція за компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, установлених державою.

Стан і рівень доходів місцевих органів влади значною мірою визначаються способами їх формування. Способи формування доходів, у свою чергу, зумовлені характером та особливостями економічної системи.
2. Аналіз доходів місцевих бюджетів та оцінка рівня їх забезпеченості

2.1 Сучасний стан доходів місцевих бюджетів України


Місцеві бюджети виконують особливу роль у кожній унітарній країні тому, що вони є фінансовою основою місцевого самоврядування. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, тобто здійснюються всі ті витрати, які зачіпають інтереси широких верств населення.

Крім того бюджети є одним з важелів, за допомогою якого проводиться перерозподіл валового внутрішнього продукту, в першу чергу, серед окремих соціальних груп населення та територій. І тому, наскільки раціонально побудована система місцевих бюджетів, залежить ефективність функціонування усієї бюджетної системи, успішне здійснення фінансової політики.

Нинішній стан економіки України характеризується поступовим збільшенням диференціації рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та обсягів податкових і неподаткових доходів, які надходять до бюджетів. Найбільше значення у формуванні доходів місцевих бюджетів мають податкові надходження і, перш, за все податок на прибуток підприємств, які належать до комунальної форми власності, прибутковий податок з громадян, платежі за користування природними ресурсами (плата за воду, плата за землю, лісовий доход).

Не зважаючи на досить значний перелік місцевих податків та зборів, вони не відіграють значної фіскальної ролі у формуванні місцевих бюджетів. Як правило їх питома вага складає лише 3-5% сукупних доходів місцевих бюджетів України. Для бюджетів більшості областей країни характерною є висока питома вага в доходах бюджетних трансфертів.

З року в рік місцеві бюджети набувають дедалі більшої ваги як за обсягом фінансових ресурсів держави, так і щодо розв’язання соціально-економічних проблем регіонів де проживає переважна частина населення України.

У нашій країні кількість місцевих бюджетів чи не найбільша в Європі на 01.12.2007 налічувалось 12052 місцевих бюджети, 27 із яких – обласні та бюджети міст Києва і Севастополя, 179 – бюджети міст обласного й республіканського значення, 91 – бюджети районів у містах, 496 – районні бюджети, 268 – бюджети міські, міст районного значення, 804 – бюджети селищних рад, 10187 – бюджети сільських рад [20].

Обсяги фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні місцевих органів влади, постійно зростають наведені в табл.2.1


Таблиця 2.1- Обсяги місцевих бюджетів у 2003-2007 роках

Роки

Доходи місцевих бюджетів, млрд. грн

Частка у ВВП, %

без урахування трансфертів

з урахуванням трансфертів

доходів без урахування трансфертів

2003

22,6

34,3

8,4

2004

22,8

39,6

6,6

2005

30,3

53,7

6,9

2006

39,9

75,9

7,3

2007

58,3

107,1

8,2


Основу доходів місцевих бюджетів становить податок з доходів фізичних осіб. За період 2002-2007 років зменшилась питома вага закріплених за місцевими доходами доходів у їх загальному обсязі – з 43,1% до 35,0%, а також питома вага власних доходів місцевих бюджетів. Водночас зросла питома вага міжбюджетних трансфертів у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів – із 31,2% у 2002 році до 45,5% у 2007-му, що відображено у табл. 2.2.Таблиця 2.2- Обсяг власних і закріплених доходів місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, %

Показники

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Закріплені доходи,всього

43,1

44,3

37,1

35,7

32,9

35,0

У тому числі:

Податок з доходів фізичних осіб

38,3

39,4

31,8

30,7

29,1

32,5

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва

2,3

2,6

2,7

2,6

1,8

1,5

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

1,1

1,1

1,3

1,2

1,0

0,8

Власні доходи,всього

19,8

18,9

19,4

16,9

17,6

16,9

У тому числі:

Місцеві податки і збори

1,9

1,7

1,4

1,1

0,8

0,7

Плата за землю

6,4

5,9

5,8

5,1

4,1

3,6

Податок з власників транспортних засобів

2,1

1,7

1,7

1,6

1,4

1,3

Власні надходження бюджетних установ

5,7

5,6

5,8

5,1

4,5

4,2

Надходження від відчуження майна, яке належить АРК, та майна, що перебуває в комунальній власності

1,7

2,1

2,7

2,1

2,0

1,6

Разом доходів

68,8

65,8

57,5

56,5

52,5

54,5

Офіційні трансферти

31,2

34,2

42,5

43,5

47,5

45,5

Усього доходів

100

100

100

100

100

100

Страницы: 1, 2


© 2010 РЕФЕРАТЫ