бесплатные рефераты

Види діяльності та доходи підприємств АПК

Види діяльності та доходи підприємств АПК

ВСТУП


Формування ринкової економіки України здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні нових форм власності та способів господарювання. В умовах перебудови народного господарства та переходу на інтенсивні шляхи розвитку роль економічного аналізу неухильно збільшується. При вивченні питань обліку та аналізу сільськогосподарської діяльності, особливо такої важливої в наш час її галузі, як тваринництво, потрібно мати на увазі, що від поліпшення показників використання ресурсів, передусім таких як продуктивність праці, матеріаломісткість продукції та фондовіддача залежить підвищення організаційно-технічного та соціально-економічного рівня розвитку виробництва. У свою чергу від показників використання виробничих ресурсів залежить показник обсягу виробництва в натуральному і вартісному виразі, а також собівартість та розподіл продукції. Розглянемо аналіз основних з цих факторів - ефективність виробництва та розподілу продукції тваринництва в одному із господарств – сільськогосподарському відкритому акціонерному товаристві “Браїлівське” смт. Браїлів Вінницької області.

У сільському господарстві України та її галузях відбуваються докорінні зміни в економічних взаємовідносинах, з’являються нові організаційні форми виробництва та реалізації продукції. В умовах ринкової економіки успішне ведення виробничої і комерційної діяльності неможливе без належно організованого обліку та економічного аналізу, який передбачає збір, опрацювання та надання економічної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, розрахунку і сплати податків, складання звітності.

Специфічним способом взаємодії людини із природою є діяльність. Все, що має людина - це результат її діяльності. Господарська діяльність включає постачання, виробництво та реалізацію продукції.

Ринкові процеси, що впливають на зміну обсягів виробництва і реалізації продукції сільського господарства істотно впливають на поведінку “собівартості“ продукції, а відповідно, на прибуток. В міру посилення цих тенденцій збільшується потреба товаровиробників в інформації про затрати на виготовлення продукції та її реалізацію, адже у сільськогосподарських підприємствах рослинництво є провідною галуззю, від його розвитку залежить виробництво продукції тваринництва і значною мірою забезпечення населення країни найважливішими продуктами харчування, а промисловості – сировиною.

Собівартість продукції є найважливішим показником економічної ефективності її виробництва. У ній відбиваються всі сторони господарської діяльності, акумулюються результати використання всіх виробничих ресурсів. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан суб’єктів господарювання, конкурентоспроможності продукції. Об’єктом нашого дослідження було обрано сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство “Браїлівське” смт. Браїлів Вінницької області, яке в основному займається вирощуванням рослинницьких та тваринницьких видів продукції.

Мета написання розрахунково-графічної роботи полягає в тому, щоб на основі літературних джерел і діючої практики організації обліку і аналізу виробництва та розподілу продукції виявити існуючі тут недоліки і розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення аналізу у відповідності до діючих вимог ринкової економіки.

В ході написання розрахунково-графічної роботи використовувались праці вітчизняних та зарубіжних авторів, нормативні акти по організації і методиці обліку та аналізу, рекомендації науково-дослідних установ, а також фактичні матеріали базового господарства, району, статистичний матеріал.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК

дохід операційна діяльність ризик

1.1 Огляд економічних джерел видів діяльності та доходів підприємств АПК


Поняття „доходи діяльності” багатогранне. Багато вчених, науковців в різні часи висвітлювали свої думки щодо категорії „доходи”, їх погляди часто розходились щодо класифікації доходів, їх визначення.

Праці науковців створюють підґрунтя для кваліфікованої оцінки досліджуваних в курсовій роботі питань, прийняття ефективних управлінських рішень у фінансово-господарській діяльності, без чого шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі значно зменшуються.

Отже, пропонуємо діяти за подібною схемою і спочатку переглянемо першоджерела істини (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 Спеціальна література із вивчення видів діяльності та доходів сільськогосподарських підприємств

Літературне джерело

Короткий зміст

Визначення, цитата, коментар

1

2

3

1.Алебросов В.Я. Витрати та доходи при виробництві оригінального та елітного насіння зернових культур // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 80-86

Поданий перелік витрат, що здійснює підприємство при виробництві насіння зернових культур, та фактори,що впливають на формування ціни на дану продукцію, та отримання із цього прибутку.

Для організації обліку доходів на підприємстві

2.Алексіюк Л.Я. Проблеми формування прибутку господарюючими суб’єктами // Економіка, фінанси, право. - 2007. -№12. - С.36-39

Розглядаються і проблеми формування прибутку а також фактори, що впливають на отримання доходів діяльності (зокрема ризики)

Дохід не виникає сам по-собі, з метою його отримання підприємство здійснює різноманітні операції (операційні, інвестиційні, фінансові, господарські) кожна з яких супроводжується ризиком.

Кожен вид діяльності спроможний генерувати свої види ризиків - так, існуютьвиробничі, інвестиційні, фінансові ризики. Отже діяльність господарюючого суб’єкта вимагає появи ризику, величина якого прямо пропорційно впливає на величину отримуваного доходу

3.Бондур Т.О. Загальновиробничі витрати, як елемент виробничої собівартості в рослинництві // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С.126-130

Описаний склад загальновиробничих витрат та їх вплив на собівартість продукції рослинництва, схема отримання фінансового результату

Для організації обліку доходів на підприємстві

4.Бондур Т.О. Роль облікової політики підприємства в організації обліку виробництва продукції рослинництва // Економіка АПК. – 2008. – №10. – С. 81-84

Розкрито суть та значення облікової політики для діяльності підприємства при виробництві продукції рослинництва

Для організації обліку доходів на підприємстві

5.Бондур Т.О. Собівартість продукції рослинництва, як фактор її конкурентоспроможності // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – №120. – С. 235-239

Розглянуто витрати, що включаються при визначені собівартості продукції рослинництва і отримання фінансового результату

Для організації обліку фінансових результатів на підприємстві

6.Борович О.В. Непрямі витрати: склад та облік трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств // Агросвіт. – 2008. – №10. – С. 17-20

Дане визначення «непрямих витрат», визначено склад та детальний облік даних витрат в сільськогосподарських підприємствах, визначення фінансового результату

Для організації обліку доходів на підприємстві

7.Войтенко Т.М. Облікова політика // Податки та бухгалтерський облік.

Подаються етапи складання наказу про облікову політику

Для організації обліку доходів на підприємстві

– 2010. – №1/2. – С. 16-228.Герасимчук І.М. Визначення питомої ваги виручки від реалізації сільськогосподарської продукції // Бухгалтерія в сільському господарстві. 2004 -№13-14. С.6-9

Розглядається економічний зміст дотацій та субсидій, дохід від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та загальний дохід, отриманий підприємством

Дотації — це сума грошових коштів, що виділяється з бюджету підприємствам, у яких затрати на виробництво не перекриваються отримуваними доходами. Дотації здійснюють-ся в порядку бюджетного регулювання на безоплатній і безповоротній основі, а їх використання, як правило, не має цільового призначення

9.Глибницька Г. Облік і розподіл витрат допоміжних виробництв // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №4. – С. 11-19

Розкрито склад витрат допоміжних виробництв їх облік та розподіл

Для організації обліку витрат на підприємстві

10.Гудима О.В. Управлінський облік та оперативний аналіз доходів виробництва за центрами відповідальності // Держава і регіони. Економіка і підприємництво. – 2008. – №6. – С. 79-83

Детально висвітлений облік доходів виробництва за центрами відповідальності

Для організації обліку доходів на підприємстві

11.Іванова Н.А. Удосконалення бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК.-2008. -№6. –С.71-72

Розглядається процес управління сільськогосподарським підприємством та питання облікової політики

Розкриваючи бухгалтерську звітність необхідно враховувати потреби усіх рівнів управління для підвищення ролі інформації в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств.

12.Іголкін І.В. Вплив активізації підприєм-ства в Україні на формування доходів бюджету/ І.В. Іголкін // Формування ринко-вих відносин в Украї-ні. – ISSN 01-103. – 2007. - № 4. – С. 20-23

Розглядається вплив на формування доходів бюджету в ринкових умовах господарювання

Висвітлено питання впливу активізації підприємства на формування доходів бюджету, а також вплив доходів на фінансові результати діяльності підприємств в Україні

13.Камінська Т.Г. Облік витрат та

Визнання витрат та доходів діяльності с.-г. підприємств

Дохід, пов’язаний із наданням послуг, визнається виходячи зі

доходів діяльності с-г підприємств // Економіка АПК. – 2004. - №8.- С.24-26


ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат операції. Оцінка ступеня завершеності операцій проводиться шляхом: вивчення виконаної роботи; визначення питомої ваги витрат підприємства

14.Кодацький В.П.

Окремі питання зростання доходів держави і підприємств /В.П. Кодацький // Актуальні проблеми економіки. – ISSN 21-482. – 2007. - №11. – С. 50-56

Розглядаються питання зростання доходів держави і підприємств

Дохід – це, насамперед, збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу. Дохід не виникає сам по-собі, з метою його отримання підприємство здійснює різноманітні операції (фінансові, господарські).

15.Кодацький В.П.

Окремі питання зростання доходів держави і підприємств// Актуальні проблеми економіки. – ISSN 21-482. – 2007. - №12. – С. 50-56

Розглядаються питання зростання доходів держави і підприємств

Дохід від реалізації продукції визнається за таких умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію; сума доходу може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства

16.Колос Н.М. Бухгалтерський облік та реалізація правомочності власників на отримання доходу в сільському господарстві // Формування ринкових відносин в Україні. -2008. - №5. - С. 94-99.

Дослідження сучасного стану реалізації права на дохід та. обґрунтування методичних підходів організації обліку розрахунків за дивідендами.


Потребує вдосконалення методологія обліку та аудиту відносин власності, насамперед з точки зору необхідності забезпечення реалізації такої правомочності власників, як право на отримання доходу, що є особливо актуальним для сучасних умов сільського господарства і безпосередньо пов'язано з другим та третім обліковими завданнями. Завдання обліку розвиваються і набувають більшого значення, що пов'язано з необхідністю відбитку в обліку права власності.

17.Кононенко М.П. Обґрунтування оптимізації нормативних витрат на виробництво сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. – 2009. – №6. – С. 31-40

Висвітлено нормативний підхід до розрахунку цін на сільськогосподарську продукцію виходячи із нормативів затрат активів й технологій виробництва

Для організації обліку витрат на підприємстві

18.Корольова О.І. Концепція розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2008. – № 7. – С. 13-17

Розкрито суть витрат та висвітлено методику їх обліку

Для організації обліку витрат на підприємстві


Таким чином, зробивши огляд літературних джерел, можна зробити висновок, що цільова функція бухгалтерського обліку виробництва вимагає відповіді на такі питання: що було витрачено, де було витрачено, для чого було витрачено, як проходив процес витрат, на що були витрачені предмети.

Із цього витікає, що із даних бухгалтерського обліку повинно бути видно: скільки і яких ресурсів було витрачено на виробництво, їх натуральні та вартісні параметри, що не в останню чергу буде обумовлювати формування доходів та фінансових результатів підприємств.


1.2 Нормативно-правове забезпечення об’єкта дослідження


В останні роки в Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки.

Це вимагає від суб’єктів підприємництва, фахівців, які працюють на підприємствах АПК глибшого опанування науки і водночас підвищення своєї компетентності в нормативних актах, що регулюють практику фінансових відносин.

Але, на жаль, процес розбудови ринкових відносин, зламу старого укладу господарського життя супроводжується зростанням кількості і масштабом протиправних дій у різних сферах фінансових відносин. Йдеться про протиправні дії в сфері оподаткування, ціноутворення, розрахунків на вітчизняному та зовнішньому ринках і в сфері інших відносин у суспільстві. Не знати закон – невигідно.

Нормативні документи з організації та вивчення видів діяльності та доходів сільськогосподарських підприємств наведені у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 Нормативні документи з питань вивчення видів діяльності та доходів сільськогосподарських підприємств

№ п/п

Документ

Зміст документа

Де використовується

1

2

3

4

1

Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.

Основа правової бази України, на якій будується діяльність всіх підприємств незалежно від форм власності

Для здійснення господарської діяльності підприємства

2

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV

Визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання

Для організації відносин на підприємстві та за його межами

3

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні

Для організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності

4

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87

Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів

Використовується при складанні фінансової звітності

5

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87

Визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

Використовується під час заповнення фінансової звітності

6

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» затв. Наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 р. № 87

Визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей

Використовується під час заповнення фінансової звітності

7

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28. 05.1999 р. № 137

Визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності

Використовується під час заповнення фінансової звітності та при виправленні помилок в ній

8

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356

Методичні рекомендації спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (методом подвійного запису) інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій

Використовується для організації бухгалтерського обліку

9

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291


Встановлює план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

Ведення обліку на підприємствах і організаціях України

10

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11. 1999 р. № 291

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб


Використовується під час здійснення операцій пов’язаних з господарською діяльністю підприємства

11

Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV

Регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників


Використовується при здійснені господарської діяльності підприємства

12

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 4.06.2009 р. № 390

Відображає узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Використовується для організації обліку при здійснені господарської діяльності підприємства

13

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові витрати та її розкриття у фінансовій звітності

Використовується при відображені фінансових витрат у фінансовій звітності

14

Про господарські товариства: Закон України від 23.12.97 р. № 769 / 97


Визначає поняття, види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права, обов'язки їх учасників і засновників

Використовується при здійснені господарської діяльності підприємства

15

Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. № 888-12


Визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економіки

Використовується для здійснення підприємницької діяльності підприємства

16

Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства: Наказ Мінагрополітики Українивід 17.12.2007 р. № 921

Визначає основні правила складання наказу про облікову політику підприємства

Використовується для складання наказу про облікову політику

17

Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302

Визначаються зміст і форма приміток до річної фінансової звітності і загальні вимоги до розкриття їх статей

Використовується для заповненні фінансової звітності

21

Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001р. №132


Встановлюються основні методи калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції

Для планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств

22

Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.06.1995 р. № 88

Встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами

Використовується при заповненні фінансової звітності


Отже, оглянуті нормативно-правові акти дають можливість зрозуміти і усвідомити сутність формування доходів на підприємствах. На основі розглянутих джерел можна проаналізувати і вдосконалити діючу систему.

Вітчизняне законодавство далеко не досконале, а тому для досягнення ефективності у доходах підприємств потрібно мати довершені закони, які б регулювали їх порядок. Важливим тут є запозичення іноземного досвіду встановлення законодавчих актів та впровадження його в українській практиці з урахуванням рівня розвитку економіки.

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВ АПК


2.1 Економічна суть видів діяльності та доходів підприємств АПК


Відповідно до Господарського кодексу України підприємство – це основна організаційна ланка народного господарства України, самостійний господарюючий суб’єкт який здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб і отримання відповідного прибутку.

Підприємство як господарюючий суб’єкт здійснює різні види господарської діяльності, не заборонені законом держави, самостійно розпоряджається виробленою продукцією, отриманою виручкою від її розпродажу, доходом із якого вираховують прибуток, який підприємство залишає в своєму розпорядженні. У процесі виробничо-господарської діяльності на СВАТ “Браїлівське” постійно здійснюється кругообіг коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою виготовлення продукції та отримання виручки від її продажу. Забезпечення грошових надходжень, потрібних для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств. Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) встановлено відповідні вимоги щодо визнання доходу за кожним видом діяльності. Складаючи фінансову звітність, в тому числі форму 2 „Звіт про фінансові результати”, показники слід вносити в розрізі видів діяльності. Згідно нових стандартів бухгалтерського обліку підприємства можуть здійснювати різні види діяльності, класифікація яких наведена на рисунку 3.1.

 
                                                                                        

 Основна                     Фінансова

 Інша операційна            Інвестиційна

Рис. 2.1 Види діяльності підприємства, згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку


Звичайна діяльність - це будь-яка діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності на СВАТ «Браїлівське» може бути виробництво та реалізація продукції (робіт, послуг), розрахунки з постачальниками і замовниками, працівниками, банківськими установами, податковими органами тощо. Списання знецінених запасів, курсові різниці, економічні санкції теж відносять до звичайної діяльності як операції що її супроводжують.

Надзвичайна діяльність - операції або події, які чітко відрізняються від звичайної і не очікується, що вони повторюватимуться часто або регулярно. Це може бути стихійне лихо, техногенна аварія, пожежа тощо.

Звичайна діяльність розподіляється на операційну, фінансову, інвестиційну.

Найбільший обсяг операцій припадає на операційну діяльність. Операційна діяльність це основна та інша операційна діяльність, що не є фінансовою чи інвестиційною. Основна діяльність - це операції, пов’язані з виробництвом та реалізацією товарів (робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. До іншої операційної діяльності відносять операції з реалізації валюти, реалізації виробничих запасів, знецінення запасів, штрафи, пені за невиконання господарських договорів, обслуговування дитячих садків, оперативна оренда основних засобів та інші. За кожним видом діяльності дохід визнається як зростання економічних вигід, які отримані чи підлягають отриманню в результаті реалізації товарів, продукції, послуг, інших активів, а також у результаті використання активів підприємства іншими сторонами (у вигляді відсотків, дивідендів, роялті). Визначення доходу за бухгалтерським і податковим обліком не збігається. Усі розрахунки з бюджетом у СВАТ “Браїлівське” побудовано на основі податкового обліку. Схему формування доходів, витрат, прибутків та збитків підприємств відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, зображено на рис. 2.2.


Доходи (прибутки)

Витрати (збитки)


виробництво

управління

збут


Функції


основна

інша

фінансова

інвестиційна


Операційна

Інша


Звичайна

Надзвичайна

Види діяльності

Рис. 2.2 Класифікація доходів, витрат, прибутків і збитків


Згідно діючих національних стандартів бухгалтерського обліку доходи класифікуються на такі дві великі групи: доходи від звичайної діяльності та від надзвичайних подій.

Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються за такими групами:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- інші операційні доходи;

- фінансові доходи;

- інші доходи.

2.2 Формування доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)


Головним джерелом доходів від операційної діяльності є грошові кошти, отримані від покупців і замовників. Операційна діяльність, як правило, є основним джерелом доходу підприємства. У доходах від операційної діяльності СВАТ “Браїлівське” важливе місце посідають доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг).

Процес виробництва та реалізації завершується доведенням продукції до споживача.

Реалізація продукції (Т — Г') — це кінцева стадія кругообігу коштів підприємства (Г — Т ... В ... Т' — Г'), яка є його важливим показником. Рух товарів і коштів створює підґрунтя економічних відносин між виробниками, постачальниками, посередниками і покупцями.

Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає потребам покупців, суспільному попиту.

На практиці можуть використовуватись два методи визначення моменту реалізації продукції:

а)      метод нарахування — продукцію відвантажено або відпущено споживачу (відбулося передавання права власності);

б)      касовий метод — одержано кошти на рахунок постачальника за реалізовану продукцію.

В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи мають бути оформлені відповідно до чинного законодавства. Реалізація продукції завжди передбачає зміну форми вартості (Т — Г), тому бартер, або прямий товарообмін (Т — Т), не можна вважати реалізацією продукції. За бартерного обміну товарів не відбувається руху коштів, немає надходжень виручки від реалізації продукції, тобто не відбувається зміни форми вартості. На превеликий жаль, в економіці України ще й досі залишається значною питома вага товарообмінних бартерних операцій.

Податкові зобов'язання підприємств у податковому обліку, пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), виникають за події (однієї з двох — відвантаження продукції чи отримання коштів), що відбулася раніше. Винятком є малі підприємства, де виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається тільки за касовим методом.

Отже, існують різні методичні підходи до визнання доходу (виручки) за податковим і бухгалтерським обліком.

Так, одержаний від покупця аванс за товари, які ще йому не відвантажені, відображатиметься в бухгалтерському обліку як кредиторська заборгованість за одержаними авансами, оскільки не дотримано першої умови, коли покупцеві передаються суттєві ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на товар. Водночас у податковому обліку ці надходження визнаватимуться доходом, за яким виникають податкові зобов'язання.

Як було щойно сказано, однією з важливих умов визнання доходу є можливість достовірної оцінки витрат, пов'язаних з одержанням указаних доходів. Стосовно бартерних операцій, то сума доходу за бартерним контрактом визнається за справедливою (ринковою) вартістю активів, які одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною чи збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів. Якщо справедливу вартість активів, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, визначити неможливо, то дохід визначається за вартістю активів, переданих за цим бартерним контрактом.

Зростання бартерних операцій в Україні зумовлене кризовим станом платежів. Багато підприємств за браком коштів на рахунках змушені користуватися бартерними операціями.

Згідно з чинним господарським законодавством бартерні операції нині включаються у звітність з реалізації продукції підприємств, що певною мірою спотворює реальний стан справ.

СВАТ “Браїлівське” , здійснюючи господарську діяльність, може отримувати доходи від реалізації послуг — окремих або супутніх до іншої діяльності (громадське харчування, продаж товарів з наступним обслуговуванням тощо).

Особливості визнання доходу в бухгалтерському обліку від надання послуг СВАТ “Браїлівське” випливають зі специфіки даного виду господарських операцій. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи з рівня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Існують певні особливості визнання доходу за цільового фінансування господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб. Цільове фінансування не визнається доходом доти, доки не існує підтвердження того, що воно отримане та підприємство виконує умови фінансування. Інакше кажучи, цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких визнаються витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Доходи (виручка) від реалізації групуються за такими видами діяльності:

- реалізація товарів;

- реалізація готової продукції;

- виконання робіт та надання послуг.

Виручка від реалізації продукції це фінансова категорія, яка виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами товару.

Виручка від реалізації — це сума коштів, які надійшли на поточний рахунок підприємства в банку або в касу підприємства від продажу товарів та надання послуг. Вона є основним джерелом грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств.

СВАТ “Браїлівське” визначає як планову, так і фактичну виручку від реалізації продукції. Для забезпечення правильності її визначення надзвичайно важливе значення мають дані про різницю між часом відвантаження і часом оплати продукції; питома вага поставок ставок продукції за попередню оплату; поставок, які будуть оплачені протягом одного-трьох місяців після відвантаження; поставок за бартером; змін дебіторської заборгованості. Узагальнення такої інформації дає змогу спрогнозувати реальне надходження грошових коштів у плановому періоді (місяць, квартал, рік).

Страницы: 1, 2


© 2010 РЕФЕРАТЫ