бесплатные рефераты

Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Міністерство науки і освіти україни

Харківський національний економічний університет

Кафедра фінінсів
Курсова робота

з навчальної дисципліни "Фінанси"

"Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"
Керівники роботи:

доктор економічних наук, професор

О.В. Ареф’єва

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

Т.Б. Кузенко
Харків, ХНЕУ, 2009

Зміст


Вступ

1. Визначення фінансових результатів господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

2. Оцінка господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Висновок

Перелік використаної літератури

Додатки


Вступ


За сучасних умов ринкової економіки, на рівні окремого підприємства важливим стає визначення фінансових результатів господарської діяльності задля подальшої її оцінки. Ті підприємства, що найбільш ефективно проводять аналіз виробничо-господарської діяльності, у довгостроковому періоді мають конкурентні переваги поряд з іншими підприємствами, де фінансовій роботі присвячується менша увага. Майбутнім спеціалістам–фінансистам дуже важливо поглибити та закріпити теоретичні знання за фахом, задля подальшої ефективної практичної діяльності, що і визначає актуальність виконання курсової роботи.

Фінанси підприємств є важливою ланкою будь-якої фінансової системи, оскільки вони обслуговують матеріальне виробництво, де формується переважна частина фінансових ресурсів держави. З розвитком ринкової економіки України ускладнюються фінансові відносини на підприємствах, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням децентралізованих грошових доходів та фондів.

В умовах посилення глобалізаційних процесів, загострення конкуренції, економічної нестабільності зовнішнього середовища перед підприємствами гостро постають проблеми забезпечення високої рентабельності своєї фінансово-господарської діяльності, отримання максимально можливого прибутку, його ефективного розподілу та використання для задоволення інтересів власників та розвитку виробництва.

В умовах ринкової економіки ефективність управління фінансами підприємств залежить від кваліфікованих фахівців, які володіють глибокими, всебічними знаннями і високим рівнем професіоналізму у сфері формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

Мета даної курсової роботи – закріплення теоретичних знань, визначення фінансових результатів господарської діяльності підприємства та їх подальший аналіз задля прийняття ефективних управлінських рішень у рамках формування вмінь, навичок та компетентного підходу до вирішення практичних ситуацій.

Предметом курсової роботи є проблеми підвищення ефективності формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства ВАТ " Домашній текстиль".

Основні завдання виконання курсової роботи:

- практично застосувати методичні підходи, щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства, оцінити його рентабельність;

- розробити заходи щодо підвищення ефективності фінансово – господарської діяльності підприємства, зокрема, зростання прибутку підприємства, обґрунтувати найбільш ефективний варіант фінансування реальних інвестицій.

- показати вміння читання фінансової звітності.

Фінанси підприємств значною мірою визначають фінансове становище всієї країни, оскільки вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний дохід.

фінансовий рентабельність прибуток інвестиція

1. Визначення фінансових результатів господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"


Перед початком розв’язання завдання курсової роботи знайдемо корегуючий коефіцієнт, який буде використано для отримання індивідуальних даних за формулою:


К=П*0,01+1, (1.1)


де П- порядковий номер в списку.

Таким чином:

К=10*0,01+1=1,1.

Тепер почнемо розв’язання курсової роботи.

Визначимо річний випуск ковдр і подушок у натуральному виразі за формулою:


Vi=Фд*ПTi*ki (1.2)


Vi - річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.;

Фд – дійсний фонд робочого часу швачки відповідного виду виробу;

ПTi - продуктивність праці 1 швачки відповідного виду виробу;

ki - чисельність швачок для виготовлення відповідного виду виробу.

i – відповідний вид виробу.

Фонд робочого часу швачки розраховується шляхом множення кількості місяців, необхідних для виготовлення відповідного виду виробу, на кількість робочих днів в місяці:

Фд =12*23=276 (робочих днів на рік)

У виробництві ковдр зайнято 10 швачок. Продуктивність однієї швачки за один день складає 3 ковдри.

Таким чином, річний випуск ковдр складає:

Vk =276*3*10=8280 (шт.)

У виробництві подушок зайнято 8 швачок. Продуктивність однієї швачки за один день складає 5 подушок.

Таким чином, річний випуск ковдр складає:

Vп =276*5*8=11040 (шт.)

Розрахуємо дохід від реалізації ковдр і подушок у звітному році, податок на додану вартість і чистий дохід.

Дохід від реалізації продукції знайдемо шляхом множення річного обсягу реалізованої продукції відповідного виду на відпускну ціну, яка включає податок на додану вартість, за формулою:


Д = V *Ц (1.3)


V - річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.;

Ц - відпускна ціна відповідного виду виробу, яка включає податок на додану вартість, грн./шт.

Дохід від реалізації продукції складає:

Дк=8280*276=2285280 (грн.)

Дп=11040*85=938400 (грн.)

Розрахуємо податок на додану вартість за формулою:


ПДВi=Дi/6 (1.4)


ПДВк=2285280/6=380880 (грн.)

ПДВп=938400,6=156400 (грн.)

Чистий дохід визначимо як різницю доходу від реалізації продукції та податку на додану вартість за формулою:


ЧДi= Дi-ПДВi (1.5)

ЧДк=2285280-380880=1904400 (грн.)

ЧДп=938400-156400=782000 (грн.)

Результати розрахунків наведені у таблиці 1.1


Таблиця 1.1

Доходи від реалізації продукції ВАТ "Домашній текстиль"

Ковдри

Подушки

Усього

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, грн (Д)

2285280

938400

3223680

2. Сума податку на додану вартість, грн (ПДВ)

280880

156400

537280

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн (ЧД)

1904400

782000

2686400


Визначимо величину прямих матеріальних витрат на виробництво однієї ковдри та однієї подушки.

Річні витрати матеріалів на окремий вид продукції підприємства розрахуємо за формулою:


Мі = mi * V (1.6)


Мі - річні витрати матеріалів на виробництво і-того виду продукції, грн, і = 1,2;

mі - величина прямих матеріальних витрат на одиницю і-того виду продукції підприємства, грн/шт.

Мк=96,16*8280=796204,8 (грн.)

Мп=22,5*11040=248400 (грн.)

Річні прямі матеріальні витрати на продукцію підприємства склали:

М=796204,8+248400=1044604,8 (грн.)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.2 та 1.3.


Таблиця 1.2 Розрахунок витрат матеріалів на виробництво однієї ковдри

Найменування матеріалів

Кількість

Ціна, грн.

Сума витрат, грн.

1. Тканина, м

4,14

16,5

68,31

2. Наповнювач, лист

1

11

11

3. Нитки, котушка

1

1,65

1,65

4. Окантовочна стрічка, м

6,92

2,2

15,2

Усього96,16


Таблиця 1.3 Розрахунок витрат матеріалів на виробництво однієї подушки

Найменування матеріалів

Кількість

Ціна, грн.

Сума витрат, грн.

1. Тканина, м

0,74

16,5

12,21

2. Наповнювач, лист

0,3

11

3,3

3. Нитки, котушка

0,5

1,65

0,825

4. Окантовочна стрічка, м

2,82

2,2

6,2

Усього22,5


Визначимо витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальне страхування основних виробничих працівників, зайнятих у виробництві ковдр та подушок. Витрати на оплату праці розраховується шляхом множення кількості працівників, зайнятих у виробництві ковдр (подушок), на оклад певного працівника.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.4 та 1.5.


Таблиця 1.4 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві ковдр

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Швачка

10

2607

26070

312840

Закрійник

2

2310

4620

55440

Основна зарплата30690

368280

Додаткова зарплата3069,0

36828,0

Сума основної та додаткової зарплати33752

405024

Нарахування на зарплату12657

151884

Загальний обсяг витрат на оплату праці46409

556908


Таблиця 1.5 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві подушок

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на

оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Швачка

8

2607

20852

250272

Закрійник

2

2310

4620

55440

Основна зарплата25472

305664

Додаткова зарплата2547,2

30566,4

Сума основної та додаткової зарплати28019,2

336230,4

Нарахування на зарплату10507,2

126086,4

Загальний обсяг витрат на оплату праці38526,4

462316,8


Визначимо величину річних загальновиробничих витрат:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування обслуговуючих і допоміжних працівників (табл. 1.6).


Таблиця 1.6 Витрати на оплату праці обслуговуючих і допоміжних працівників

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на

оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Прасувальник

2

1980

3960

47520

Прибиральниця

1

803

803

9636

Основна зарплата4763

57156

Додаткова зарплата476,3

5715,6

Сума основної і додаткової зарплати5239,3

62871,6

Нарахування на зарплату1964,7

23576,4

Загальний обсяг витрат на оплату праці7204

86448

Знос малоцінних і швиднозношувальних предметів

Визначимо річну величину зносу малоцінних і швидкозношувальних предметів та інвентарю, яка визначається за формулою:


Зі=кі*Ці (1.7)


Зі - річна величина зносу і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, грн..;

кі - кількість і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, шт.;

Ці - ціна і-го малоцінного і швидкозношувального предмету або інвентарю, грн.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.7.


Таблиця 1.7 Розрахунок витрат на придбання МШП і інвентарю

Вид МШП та інвентарю

 Кількість

Ціна, грн./шт.

Загальна вартість, грн.

1. Ножиці для швачок

18

7,7

138,6

2. Ножиці закрійника

4

66,0

264,0

3. Голки, упаковка

200

5,5

1100,0

4. Праска

2

132,0

264,0

5. Інший виробничий інвентар

-

440,0

-

Усього1766,6


Для визначення загальної суми зносу виберемо метод списання витрат на знос МШП виходячи з терміну їхньої служби:

1) списання витрат відразу ж при придбанні (термін служби - 1 рік);

2) списання 50% у момент придбання, 50% у момент ліквідації (термін служби близько 2 років);

3) рівномірний метод списання.

Результати розрахунків наведені у табл. 1.8.

Таблиця 1.8 Розрахунок обсягу зносу МШП та інвентарю

Вид МШП та інвентарю

Термін служби, років

Метод списання витрат

Загальна вартість зносу на рік, грн.

1. Ножиці для швачок

5

3

138,6/5=27,72

2. Ножиці закрійника

2

2

264,0/2=132,0

3. Голки, упаковка

1

1

1100

4. Праска

4

3

264,0/4=66,0

5. Інший виробничий інвентар

2

-

-

Усього225,72


Визначимо річні витрати на електроенергію (в кВт) за формулою:


Еі=(Час роботи-Простій)*Споживання електроенергіі*кі (1.8)


і - вид МШП та інвентарю;

кі - кількість певного виду МШП та інвентарю.

Е1=(2160-100)*0,5*18=18540 (кВт)

Е2=(2160-100)*0,4*2=1648 (кВт)

Е3=(1890-150)*0,15*1=261 (кВт)

Е4=(1620-50)*1*2=3140 (кВт)

Річні витрати на електроенергію (в грн.) визначаються за наступною формулою:


Е=Еі*0,2436 грн. (1.9)


Результати розрахунків наведені у табл. 1.9.


Таблиця 1.9 Розрахунок витрат на електроенергію для роботи машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції

Вид Обладнання

Час роботи, год./рік

Простій, год./рік

Споживання енергії, кВт/год.

Кількість

обладнання, шт

Витрати

кВт

грн

1. Швацька ма-шина

2160

100

0,5

18

18540

4516,34

2. Оверлок

2160

100

0,4

2

1648

401,45

3, Комп'ютер

1890

150

0,15

1

261

63,58

4. Праска

1620

50

1

2

3140

764,90

Усього за рік

5746,27


Сума амортизаційних відрахувань машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції складають 5932,85 грн.

Сума витрат на мастильні та обтиральні матеріали, витрат на ремонт машин та цехові витрати дорівнюють 67728,6 грн.

Річні загальновиробничі витрати (ЗВ) визначимо як суму їх окремих елементів:

ЗВ = 86448,0+225,72+5746,27+5932,85+67728,6=166081,44 (грн.)

Визначимо виробничу собівартість кожного виду реалізованої продукції. Для цього на основі раніше проведених розрахунків витрати на прямі матеріали та покупні вироби, основна, додаткова заробітна плата, ві-драхування на соціальні заходи виробничих працівників вносимо у табл. 10 за прямою належністю до відповідних видів продукції.

Розрахована річна величина загальновиробничих витрат відноситься на весь випуск продукції.

Базу розподілу загальновиробничих витрат підприємства між видами продукції візьмемо пропорційно величині прямих матеріальних витрат. Оскільки заробітна плата не залежить від величини виробленої продукції (погодинна оплата), а зміни суми прямих витрат на матеріали більшою мірою визначаються кількістю використаної сировини та матеріалів, то доцільно розподілити загальновиробничі витрати пропорційно величині прямих матеріальних витрат.

Результати розрахунків навести у табл. 1.10.


Таблиця 1.10 Розрахунок виробничої собівартості продукції підприємства

Стаття витрат

Ковдри

Подушки

Усього, грн.

Сума, грн.

Питома вага, %

Сума, грн.

Питома вага, %

1.Прямі витрати на матеріали

796204,8

76,2

248400,0

23,8

1044604,8

2.Основна зарплата

368280,0

54,6

305664,0

45,4

673944,0

3. Додаткова зарплата

36828,0

54,6

30566,4

45,4

67394,4

4.Відрахування на соціальні заходи

151884,0

54,5

126886,4

45,5

278770,4

5. Загальновиробничі витрати

126554,06

76,2

39527,38

23,8

166081,44

Усього

1479750,86

66,3

751044,18

33,7

2230495,04


Виходячи з даної таблиці, можна зробити висновок, що виробнича собівартість подушок є меншою, ніж виробнича собівартість ковдр майже у 2 рази. Найбільше на таке відхилення вплинула різниця в прямих витратах на матеріали, бо за іншими статтями витрат, такими як заробітня плата (основна та додаткова) та відрахування на соціальні заходи,різниця між питомою вагою є не дуже суттєвою. Визначимо суму річних адміністративних витрат:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування директора і бухгалтера (табл. 1.11).


Таблиця 1.11 Витрати на оплату праці директора та бухгалтера

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Бухгалтер

1

2816

2816,0

33792,0

Директор

1

3124

3124,0

37448,0

Основна зарплата5940,0

71280,0

Додаткова зарплата594,0

7128,0

Сума основної і додаткової зарплати6534,0

78408,0

Нарахування на зарплату2450,25

29403,0

Загальний обсяг витрат на оплату праці8984,25

107811,0

Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів загальногосподарського призначення, витрати на зв'язок і охорону дорівнюють 8917 грн.

Річні адміністративні витрати (АВ) визначимо як суму їх окремих елементів:

АВ = 107811,0+8917,0=116728,0 (грн.)

Визначимо річні витрати на збут:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих збутом (табл. 1.12).


Таблиця 1.12 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн

Річні витрати на оплату праці, грн.

Менеджер зі збуту

1

2640,0

2640,0

31680,0

Основна зарплата2640,0

31680,0

Додаткова зарплата264,0

3168,0

Сума основної і додаткової зарплати2904,0

34848,0

Нарахування на зарплату1089,0

13068,0

Загальний обсяг витрат на оплату праці3993,0

47916,0


Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів, ви-користовуваних для збуту продукції, витрати на рекламу склали 6553,4 грн.

Річні витрати на збут (ВЗ) визначимо як суму їх окремих елементів:

ВЗ = 47916,0+6553,4=54469,4 (грн.)

Визначимо валовий прибуток від реалізації продукції за формулою:


ВП = ЧД – Срп (1.10)


ВП - валовий прибуток, отриманий від реалізації продукції, грн.;

Срп - виробнича собівартість реалізованої продукції, грн.

Валовий прибуток від реалізації продукції дорівнює

ВП = 2686400,0-2230495,04=455904,96 (грн.)

Використовуючи перелік господарських операцій, які були проведені підприємством протягом року, визначимо фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток ) підприємства до оподаткування.

Як відомо, підприємство здійснило наступні господарські операції:

1) реалізувало два види тканини, які не використовувались у ви-робництві.

Розрахуємо:

- дохід від продажу тканини 1-го и 2-го виду:

Д=11,95*206+10,16*110 = 2461,7+1117,6=3579,3 (грн.)

ЧД=(3579,3*5)/6=2982,75 (грн.)

- собівартість тканини:

С/с=13,40*206+12,06*110 = 2760,4+1326,6=4087,0 (грн.)

- витрати на реалізацію тканини:

В=3579,3*15%=536,9 (грн.)

2) отримано штрафів від других підприємств за порушення розра-хунково-платіжної дисципліни – 3763,54 грн.;

3) списана безнадійна дебіторська заборгованість – 20680,66 грн.;

4) отримані дивіденди за акціями інших підприємств і відсотки по державних облігаціях, що належить ВАТ "Домашній текстиль", - 3630 грн.;

5) реалізовано комп'ютер за 1500 грн.

ЧД=(1500*5)/6=1250 (грн.)

С/с = 1045 грн.

В=1500*20%=300 (грн.)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.13.


Таблиця 1.13 Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

Показник

Значення


Валовий прибуток (збиток)

455904,96


Інші операційні доходи

3763,54

+

Адміністративні витрати

116728,0

-

Витрати на збут

54469,4

-

Інші операційні витрати

20680,66

-

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)

267790,44

=

Дохід від участі в капіталі


+

Інші фінансові доходи

3630,0

+

Інші доходи

2982,75+1250=4232,75

+

Фінансові витрати


-

Збитки від участі в капіталі


-

Інші витрати

4087,0+536,9+1045+300=5968,9

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)

269684,29

=

Податок на прибуток від звичайної діяльності

66513,57

-

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток)

203170,72

=

Надзвичайні доходи


+

Надзвичайні витрати


-

Податок з надзвичайного прибутку


-

Чистий прибуток

203170,72

=


Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування дорівнює: 267790,44+3630,0+4232,75-5968,9=269684,29 (грн.).

Величина оподатковуваного прибутку не включає величину отриманих підприємством дивідендів та відсотків по цінних паперам, тому складає: 269684,29-3630,0=266054,29 (грн.).

Податок на прибуток буде дорівнювати:

266054,29*0,25=66513,57 (грн.).

Чистий прибуток розраховується як різниця фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства до оподаткування та нарахованої суми податку на прибуток: 269684,29-66513,57=203170,72 (грн.).

Розрахуємо за аналогічним алгоритмом фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік.


Таблиця 1.14 Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

Показник

Значення


Валовий прибуток (збиток)

2772699,6–2772699,6/6–1936405,46=374177,54


Інші операційні доходи


+

Адміністративні витрати

98635,2

-

Витрати на збут

94538,69

-

Інші операційні витрати


-

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)

181003,65

=

Дохід від участі в капіталі


+

Інші фінансові доходи

2750,0

+

Інші доходи


+

Фінансові витрати


-

Збитки від участі в капіталі


-

Інші витрати


-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)

178253,65

=

Податок на прибуток від звичайної діяльності

44563,4

-

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток)

133690,25

=

Надзвичайні доходи


+

Надзвичайні витрати


-

Податок з надзвичайного прибутку


-

Чистий прибуток

133690,25

=

Страницы: 1, 2


© 2010 РЕФЕРАТЫ