бесплатные рефераты

Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

2

Зміст

 • 1. Постановка задачі 3
 • 2. Математичний опис рішення задачі 4
 • 3. Алгоритм програми 6
 • 4. Лістинг програми 7
 • 5. Контрольний приклад 10
 • Список використаної літератури 11
 • Постановка задачі
 • Скласти програму на мові Pascal розрахунку за методом трапецій площі між графіками функцій F1(x) = cos x2 + 1 i F2(x) = 2x^2 з точністю е = 0,0001.
 • 2. Математичний опис рішення задачі
 • Розрахунок за методом трапецій площі між графіками функцій F1(x) = cos x2 + 1 i F2(x) = 2x^2 (рис.1) здійснюється вирішенням визначеного інтегралу , який саме і визначає площі під графіками. За властивістю інтегралів , тому в якості підінтегральної функції ми беремо функцію F(x) = cos x2 + 1 - 2x^2
 • Рис.1.
 • Саме метод трапеції реалізований на мові Pascal у наступному фрагменту програми, у якому для розрахунків використано цикл із заздалегідь визначеним числом повторень:
 • h:=(b-a)/n;
 • yp:=0;
 • x:=a;
 • for i:=1 to n-1 do
 • begin
 • x:=x+h;
 • yp:=yp+(cos(sqr(x))+1-exp(sqr(x)*ln(2)));
 • end;
 • yn:=cos(sqr(a))+1-exp(sqr(a)*ln(2));
 • yk:=cos(sqr(b))+1-exp(sqr(b)*ln(2));
 • s:=((yk+yn)/2+yp)*h;
 • де,
 • n - кількість відрізків, на які розбивається дільниця інтегрування;
 • i - допоміжна змінна циклу;
 • a - початкова межа інтегрування;
 • b - кінцева межа інтегрування;
 • h - довжина відрізку інтегрування;
 • yn - значення підінтегральної функції в початкової точці (точка а);
 • yk - значення підінтегральної функції в кінцевої точці (точка а);
 • yp - одне з проміжних значень підінтегральної функції;
 • s - потрібне значення визначеного інтегралу (площа) за методом трапецій.
 • 3. Алгоритм програми
 • Алгоритм програми наведено на рис.2.

2

 • Рис.2. Алгоритм програми
 • 4. Лістинг програми
 • Лістинг програми наведений нижче:
 • unit Unit1;
 • interface
 • uses
 • Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 • Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;
 • type
 • TForm1 = class(TForm)
 • StaticText1: TStaticText;
 • StaticText2: TStaticText;
 • StaticText3: TStaticText;
 • StaticText4: TStaticText;
 • Edit1: TEdit;
 • Edit2: TEdit;
 • Edit3: TEdit;
 • Edit4: TEdit;
 • Button1: TButton;
 • Button2: TButton;
 • Image1: TImage;
 • Button3: TButton;
 • procedure Button1Click(Sender: TObject);
 • procedure Button2Click(Sender: TObject);
 • procedure Button3Click(Sender: TObject);
 • private
 • { Private declarations }
 • public
 • { Public declarations }
 • end;
 • var
 • Form1: TForm1;
 • implementation
 • {$R *.dfm}
 • procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 • var a,b,s,h,x,yp,yn,yk:real; i,n:integer;
 • begin
 • a:=StrtoFloat(Edit1.Text);
 • b:=StrtoFloat(Edit2.Text);
 • n:=StrtoInt(Edit3.Text);
 • h:=(b-a)/n;
 • yp:=0;
 • x:=a;
 • for i:=1 to n-1 do
 • begin
 • x:=x+h;
 • yp:=yp+(cos(sqr(x))+1-exp(sqr(x)*ln(2)));
 • end;
 • yn:=cos(sqr(a))+1-exp(sqr(a)*ln(2));
 • yk:=cos(sqr(b))+1-exp(sqr(b)*ln(2));
 • s:=((yk+yn)/2+yp)*h;
 • Edit4.Text:=copy(FloattoStr(s),1,6)
 • end;
 • procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
 • begin
 • Edit1.Text:='';
 • Edit2.Text:='';
 • Edit3.Text:='';
 • Edit4.Text:='';
 • end;
 • procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
 • begin
 • close
 • end;
 • end.
 • 5. Контрольний приклад
 • У перше поле вводимо початкове значення відрізку інтегрування, наприклад, 0;
 • у друге поле вводимо кінцеве значення відрізку інтегрування, наприклад, 0,5 (причому десяткову частину дробу відділяємо комою); кількість меж, на які буде розбито відрізок інтегрування вводимо у трете поле, наприклад, 10000 (чім більше, тім точніше результат); натискаємо кнопку Розрахувати. Розрахована площа фігури між лініями графіків, та межами 0 і 0,5 з'являється у четвертому останньому полі і дорівнюватиме 0,4664 (рис.3).
 • Рис.3.
 • Список використаної літератури
 • 1. Фаронов В.В. Pascal. Начальный курс. Учебное пособие, - М.: Номидж, 1997, - 616 с.
 • 2. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики /За ред. В.М.Мадзігона. - К: Фенікс, 1997.
 • 3. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.Д.Шарапова. - К.: КНЕУ, 2002. - 534 с.
 • 4. Я.М. Глинський. Інформатика: Навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. - Львів: «Деол», 2002. - 256 с.


© 2010 РЕФЕРАТЫ