бесплатные рефераты

Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

КУРСОВА РОБОТА


На тему:


«Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія «Біла роса»»Запоріжжя 2009


Реферат


Об’єкт дослідження − фінансова діяльність ВАТ Городоцька молочна компанія «Біла роса».

Предмет дослідження – фінансові відносини підприємства.

Мета дослідження – дослідити формування та використання капіталу з метою його оптимізації.

Методи дослідження – вертикальний, горизонтальний методи, метод фінансових коефіцієнтів, факторний аналіз.

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність постановки комплексу завдань:

1 визначити особливості процесів формування та використання капіталу підприємства;

2 визначити характерні риси процесу формування капіталу підприємства за рахунок власних та позикових коштів, проаналізувати специфіку залучених коштів в структурі капіталу та виявити чинники, що впливають на ефективність формування та використання основних структурних компонентів капіталу підприємства;

3 дослідити методологічні та методичні підходи до оцінки вартості капіталу підприємства з урахуванням особливостей оцінки вартості залучених коштів;

4 розробити практичні рекомендації щодо оптимізації структури капіталу, вдосконалення методів управління капіталом підприємства
Вступ


Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно – правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства також значно залежить від ефективності управління капіталом підприємства та його структурою, тобто визначення загальної потреби в них, формування оптимальної структури, умов їх залучення.

Капіталом вважаються вкладення в активи, які перебувають у розпорядженні підприємства (товариства) і достатні для виконання господарської та фінансової діяльності й отримання прибутків.

Капітал підприємства – це економічна категорія для якої характерно: з одного боку капітал відображає усі наявні грошові, матеріальні та нематеріальні грошові ресурси підприємства (що зображується в активі балансу), з другого – є джерелом покриття зобов’язань даного підприємства (відображається в пасиві балансу).

Таким чином, уточнюючи вищезазначене, під капіталом підприємства розуміємо фінансові ресурси підприємства, авансовані ним на формування активів, необхідних для забезпечення безперервної його діяльності з метою максимізації прибутку.

Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності. Існують певні методичні підходи, метою яких є забезпечення такого співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансового капіталу підприємства, яке б дозволило досягти найвищих показників господарської діяльності підприємства.

Метою даної курсової роботи є огляд, аналіз та порівняння методичних підходів до управління капіталом підприємства та його структурою, дослідження різноманітних трактувань сутності капіталу та його ролі в забезпеченні ефективної діяльності підприємства, дослідження основних критеріїв та показників оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою і шляхів оптимізації структури капіталу підприємства.

У відповідності з поставленою метою визначені наступні задачі:

1 визначити особливості процесів формування та використання капіталу підприємства;

2 визначити характерні риси процесу формування капіталу підприємства за рахунок власних та позикових коштів, проаналізувати специфіку залучених коштів в структурі капіталу та виявити чинники, що впливають на ефективність формування та використання основних структурних компонентів капіталу підприємства;

3 дослідити методологічні та методичні підходи до оцінки вартості капіталу підприємства з урахуванням особливостей оцінки вартості залучених коштів;

4 розробити практичні рекомендації щодо оптимізації структури капіталу, вдосконалення методів управління капіталом підприємства.
1. Теоретичні основи аналізу та оптимізації капіталу підприємства


1.1 Загальна характеристика капіталу підприємства та джерела його формування


Капітал – це економічна категорія, яка отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів. Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики:

– капітал підприємства є основним фактором виробництва В економічній теорії виділяють три основних фактори виробництва, які забезпечують господарську діяльність підприємств: капітал; земля та інші природні ресурси; трудові ресурси. У системі даних факторів виробництва капіталу відводиться пріоритетна роль, оскільки він об’єднує всі фактори в єдиний виробничий комплекс;

– капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід. У даній якості капітал може виступати ізольовано від виробничого фактора – у формі позикового капіталу, який забезпечує формування доходів підприємства не у виробничій (операційній), а у фінансовій (інвестиційній) сфері його діяльності;

– капітал є головним джерелом формування добробуту його власників Капітал забезпечує необхідний рівень добробуту його власників як у поточному, так і в перспективному періодах. Частина капіталу, яка спрямована на задоволення поточних чи перспективних потреб його власників, перестає виконувати функцію капіталу;

– капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості. Власний капітал підприємства визначає обсяг його чистих активів. Разом з тим, обсяг власного капіталу, який використовує підприємство, одночасно характеризує і потенціал залучення ним позикових фінансових засобів, які забезпечують отримання додаткового прибутку. У сукупності з іншими, менш значимими факторами, формується база оцінки ринкової вартості підприємства;

– динаміка капіталу підприємства є важливим показником рівня ефективності його господарської діяльності. Здатність власного капіталу до зростання високими темпами характеризує високий рівень формування і ефективний розподіл прибутку підприємства, його спроможність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел.

По приналежності підприємству виділяють власний і позиковий капітал.

Велику роль відіграє капітал в економічному розвитку підприємства і в забезпеченні інтересів держави, власників і персоналу виступає головним об’єктом фінансового управління підприємством.

На діючому підприємстві власний капітал має певні основні форми: статутний фонд, резервний фонд (резервний капітал), спеціальні (цільові) фінансові фонди, перерозподілений прибуток, інші форми власного капіталу.

Статутний фонд характеризує початкову суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування його активів для початку здійснення господарської діяльності. Його розмір визначається статутом підприємства. Для підприємств окремих сфер діяльності й організаційно-правових форм (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю) мінімальний розмір статутного фонду регулюється законодавством.

Резервний фонд (резервний капітал) є зарезервованою частиною власного капіталу підприємства, призначеного для внутрішнього страхування його господарської діяльності. Розмір даної резервної частини власного капіталу визначається установчими документами. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку підприємства.

Спеціальні (цільові) фінансові фонди, до яких належать цілеспрямовано сформовані фонди власних фінансових засобів з метою їх наступних цільових витрат. У складі цих фінансових фондів виділяють звичайно амортизаційний фонд, ремонтний фонд, фонд охорони праці, фонд спеціальних програм, фонд розвитку виробництва тощо. Порядок формування й використання засобів цих фондів регулюється статутом й іншими установчими та внутрішніми документами підприємства.

Нерозподілений прибуток характеризує частину прибутку підприємства, що був отриманий у попередньому періоді та не використаний на споживання власниками й персоналом. Ця частина прибутку призначена для реінвестування на розвиток виробництва.

Інші форми власного капіталу, до яких належать розрахунки за майно при передачі його в оренду, розрахунки з учасниками стосовно виплати їм прибутків у формі відсотків або дивідендів і деякі інші, відображені в першому розділі пасиву балансу.

Позиковий капітал товариства характеризує залучені для фінансування розвитку підприємства на поворотній основі кошти чи інші майнові цінності. Джерела позикового капіталу можна розділити на дві групи – довгострокові і короткострокові. До довгострокового в українській практиці відносяться ті позикові джерела, термін погашення яких перевищує дванадцять місяців. До короткострокового позикового капіталу можна віднести кредити, позики, а також вексельні зобов'язання – з терміном погашення менш одного року; кредиторську і дебіторську заборгованості.

Управління власним капіталом пов’язане не тільки з забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують майбутній розвиток підприємства. Власні фінансові ресурси класифікуються за певними джерелами поданими на таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 − Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства

№ з/п

Джерела

Склад джерел

1.

Внутрішні джерела

1. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства.

2. Амортизаційні відрахування від основних засобів і нематеріальних активів.

3. Інші внутрішні джерела формування власних фінансових ресурсів

2.

Зовнішні джерела

1. Залучення додаткового пайового або акціонерного капіталу.

2. Одержання підприємством безплатної фінансової допомоги.

3. Інші джерела формування власних фінансових ресурсів

капітал позиковий кошти оцінка

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, він формує переважну частину його власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а відповідно, і ріст ринкової вартості підприємства. Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують також амортизаційні відрахування, особливо на підприємствах із високою вартістю власних основних засобів і нематеріальних активів; проте суму власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засобом його реінвестування. Інші внутрішні джерела не грають помітної ролі у формуванні власних фінансових ресурсів підприємства.

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового (шляхом додаткових внесків у статутний фонд) або акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безплатна фінансова допомога, яка надається, як правило, лише окремим державним підприємствам. До числа інших зовнішніх джерел входять безплатно передані підприємству матеріальні та нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу.1.2 Методичні підходи до аналізу капіталу підприємства


Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. Він безпосередньо впливає на ефективність підприємницької діяльності господарюючих суб’єктів. У свою чергу фінансовий стан суб’єктів господарювання прямо залежить від результатів їх підприємницької діяльності. Якщо господарська діяльність забезпечує прибуток, то утворюються додаткові джерела коштів, які в кінцевому результаті сприяють зміцненню фінансового становища підприємства. Брак або неправильне формування і використання актів може виявитись головною причиною несвоєчасності оплати заборгованості постачальників за одержані сировину й матеріали, неповного та неритмічного забезпечення підприємницької діяльності необхідними ресурсами, а отже, й погіршення результатів виконання підприємством своїх зобов’язань перед власниками, державою та найманими працівниками. Забезпеченість підприємства активами в межах розрахункової потреби та їх раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого поліпшення кількісних і якісних показників господарювання.

Структура капіталу – це співвідношення різних джерел, власних і позикових коштів у пасиві підприємства. Так при використанні підприємством власного капіталу, воно не зобов’язане регулярно і в попередньо визначених сумах робити виплати. При використанні позикового капіталу, як короткотермінова так і довготермінова заборгованості повинні бути виплачені незалежно від фінансового стану підприємства і в попередньо обумовлених сумах (проценти та борг) і у визначений час.

Вартість капіталу – це витрати на залучення капіталу, тобто сума коштів, які підприємство повинно регулярно виплачувати власникам капіталу (кредиторам або інвесторам) з урахуванням суми залученого капіталу.

Отже, вартість капіталу – це узагальнююча величина, що грунтується на співвідношенні позикових і власних коштів у структурі капіталу підприємства і означає дохід, який підприємство має платити інвесторам при купівлі ними акцій чи облігацій підприємства.

Управління капіталом – це управління структурою і вартістю джерел фінансування (пасивів) з метою підвищення рентабельності власного капіталу та здатності підприємства платити дохід кредиторам і акціонерам підприємства.

Джерела фінансування, або (пасиви підприємства), мають різну ціну в залежності від шляхів їх залучення. Ціна джерела фінансування, або іншими словами вартість капіталу вимірюється відсотковою ставкою, яку потрібно платити інвесторам, які вкладають капітал в підприємство.

Розрахункам вартості капіталу і різним прийомам оптимізації цього показника велику увагу приділяють в фінансовому менеджменті. Задача фінансового менеджера – забезпечити зменшення вартості капіталу для фірми, вибираючи вигідні варіанти його залучання. Для більшості українських підприємств, ця задача поки що не дуже актуальна, так, як у них практично не має вибору за рахунок: великого дефіциту інвестиційних ресурсів в країні; недорозвиненості фінансового ринку; обмеженого доступу до кредитів із-за дуже високих процентних ставок.

Залучаючи капітал із різних джерел, фінансові менеджери намагаються оптимізувати структуру капіталу, щоб зменшити середньозважену вартість капіталу. Середньозважена вартість капіталу – середня ціна, яку платить підприємство за використання сукупного капіталу, сформованого з різних джерел. Вартість капіталу і вартість підприємства взаємозв’язані.

Один із методів оцінки вартості підприємства є капіталізація доходів. Якщо спрогнозувати середньорічний грошовий потік (чистий прибуток + амортизація), а далі капіталізувати його, використовуючи в якості дисконтної ставки середньозважену вартість капіталу, одержимо вартість підприємства.

Отже, можемо зробити такі висновки:

– Чим більший грошовий потік, обумовлений діяльністю підприємства, і нижча вартість капіталу, тим більша вартість підприємства;

– Якщо вартість фінансування збільшується, тоді вартість підприємства зменшується.

В процесі управління капіталом, необхідно ураховувати, що вартість капіталу, залежить від рівня підприємницького і фінансового ризику, зв’язаного з цим підприємством. Чим вищий рівень такого ризику, тим більшу плату можуть потребувати інвестори за вкладені кошти в підприємство.

Фінансовий ризик пов’язаний з дивідендною політикою, із збільшенням частки позикових коштів в структурі капіталу, так як з’являються фінансові витрати по обслуговуванню боргу (виплата відсотків по кредитам і облігаціям).

Збільшення частки позикового капіталу може побудити кредиторів підвищити відсоткову ставку по кредитам, і фінансові витрати знову збільшаться.

Однак залучення позикового капіталу в розумних межах дає змогу одержати так називаємий ефект фінансового важеля (фінансового лівериджу), що повинні ураховувати фінансові менеджери, регулюючи структуру капіталу підприємства.

Фінансовий ліверидж – означає використання боргів для фінансування інвестицій. Показником фінансового лівериджу є відношення довгострокового позикового капіталу до власного капіталу. Фінансовий важіль означає включення у структуру капіталу боргу, який дає постійний прибуток.

Рівень ефекту фінансового важеля вказує і на фінансовий ризик, пов’язаний з підприємством, оскільки проценти за кредити належать до постійних витрат, нарощування фінансових витрат на залучені кошти супроводжується збільшенням с операційного важелі і зростанням підприємницького ризику.

Оптимальна структура капіталу являє собою співвідношення між зобов'язаннями та власним капіталом підприємства, яке збільшує величину власного капіталу підприємства і як наслідок – прибутки його акціонерів. Це співвідношення не є постійним, а змінюється з часом і під впливом певних факторів.

Оптимальну структуру капіталу кількісно визначити неможливо. Рішення щодо фінансування кожної інвестиції повинно узгоджуватись зі співвідношенням між зобов'язаннями та власним капіталом, тобто вони мають відповідати оптимальному плану.

Якщо реальне співвідношення зобов'язань і сукупної вартості капіталу є нижче від планового, керівництво буде схильне фінансувати такий проект за рахунок кредитів.

Якщо співвідношення зобов'язань до сукупної вартості капіталу перевищує плановий рівень, то підприємству вигідно збільшити величину власного капіталу для подальшого розширення. Унаслідок того реальні пропорції між зобов'язаннями та власним капіталом коливаються близько їх планових значень.

Отже, завдання фінансового менеджера – слідкувати за оптимальним співвідношенням між позиковим і власним капіталом, що дозволить піддержувати кредитну репутацію підприємства і використовувати позитивний ефект фінансового лівериджу.


1.3 Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства


Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і позикових коштів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

Процес оптимізації структури капіталу підприємства здійснюється по наступних етапах:

• Аналіз капіталу підприємства,

• Оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу

• Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності. Проведення різноманітних розрахунків з використанням механізму фінансового лівериджа дозволяє визначити оптимальну структуру капіталу, що забезпечує максимізацію рівня фінансової рентабельності.

• Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості. Процес цієї оптимізації заснований на попередній оцінці вартості власного і позикового капіталу при різних умовах його залучення і здійсненні різноманітних розрахунків середньозваженої вартості капіталу.

• Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.

Управління формуванням структури капіталу представляє собою систему принципів та методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з встановленням оптимальних параметрів його обсягу та структури, а також його залученням з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення господарської діяльності підприємства.

Ціллю, яку ставить перед собою підприємство при визначенні шляхів управління капіталом є забезпечення добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періодах.

Визначення оптимальної структури капіталу вимагає вибору компромісу між ризиком та дохідністю, що ґрунтується на положенні того, що:

·                     зростання долі позикового капіталу підвищує мінливість значень чистого грошового потоку, тобто підвищує фінансовий ризик;

·                     більш високе значення долі позикового капіталу забезпечує більше значення доходності на власний капітал, підвищує рентабельність власного капіталу підприємства, і підвищує величину прибутку, що отримується. Але підвищення долі позичкового капіталу має наслідком зростання фінансового ризику (тобто недостатності у підприємства коштів для сплати відсотків по кредитах).

Оцінка ефективності структури капіталу з позиції фінансового левериджу.

Формування оптимальної структури капіталу вимагає забезпечення найбільш ефективної пропорції між рентабельністю та фінансовою стійкістю підприємства, тобто максимізацію його ринкової вартості.

Показником, який характеризує використання підприємством позикових засобів, яке впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу, і дозволяє оцінити на скільки відсотків зміниться величина чистого прибутку підприємства при зміні доходу до сплати відсотків і податків на один відсоток є показник фінансового левериджу.

Оцінка вартості окремих елементів та середньозваженої вартості складає основу формування управлінських рішень, пов'язаних із залученням капіталу з альтернативних джерел.

При визначенні вартості капіталу окремо обчислюються вартості елементів власного та позичкового капіталу розраховуються такі складові:

– Вартість складових власного капіталу: вартість власного капіталу, що функціонує; вартість нерозподіленого прибутку; вартість акціонерного капіталу, що додатково залучається передбачала розрахунок цієї величини тільки за рахунок емісії простих акцій.

– Вартість складових позичкового капіталу: вартість банківського кредиту визначається на підставі ставки відсотку за кредит, яка формує основні витрати по його обслуговуванню, яка зменшується на ставку податку на прибуток з метою відображення реальних витрат підприємства; вартість внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства

З метою визначення сучасного стану структура капіталу за показником середньозваженої вартості треба розрахувати значення показника середньозваженої вартості капіталу за кожний рік періоду, що досліджується.

Алгоритм оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості представляв собою:

– перебір варіантів структури капіталу (співвідношення власного і позикового капіталу), рівня передбачуваних дивідендних виплат, рівня ставки відсотку за кредит з урахуванням премії за ризик, ставки податку на прибуток у десятковому дробу і розрахунок на основі даних показників податкового коректору, рівня ставки відсотку з урахуванням податкового коректору, вартості власної частини капіталу і позикової частини капіталу;

– розрахунок нової середньозваженої вартості капіталу.

Але майже усі моделі оптимізації капіталу мають такі яскраво виражені недоліки:

—     здебільшого береться до уваги лише одна група витрат – плата безпосередньо за використання позикових коштів. Інші витрати, пов'язані із залученням і використанням коштів, при аналізі не враховуються, незважаючи на те, що їхній розмір також може бути досить вагомим;

—     при виборі способу фінансування не враховуються часові графіки залучення коштів, платежів за їхнє використання й повернення боргу;

—     у самій процедурі вибору раціонального варіанта не використовуються методи оптимізації вартості фінансування.

Перераховані недоліки дають підстави припускати, що традиційні підходи до оптимізації фінансування не досить коректні, а результати, отримані при їх застосуванні, можуть виявитися помилковими.
2. Аналіз капіталу ВАТ Городоцька молочна компанія «Біла роса»


2.1 Характеристика ВАТ Городоцька молочна компанія «Біла роса»


Городоцький молочний завод заснований ще у 1890 році, коли було споруджено його основний виробничий корпус. В тодішній час завод забезпечував незначні потреби місцевого населення та населення м. Львова у цільномолочній продукції.

У 1995 році внаслідок проведення процесу приватизації підприємство набуло статусу відкритого акціонерного товариства, випустивши пакет акцій, власниками яких стали працівники заводу.

На початку 1999 року підприємство було обране для впровадження голандського демонстраційного проекту з розвитку молочної галузі на Львівщині. З цією метою було підписано ряд угод на різних рівнях проекту. Проект фінансувався Міністерством метрології і стандартизації.

З 17 липня 1995 року підприємство є відкритим акціонерним товариством. До 17 листопада 2000 року носило назву ВАТ «Городоцький молочний завод». З 17 листопада перейменоване на ВАТ Городоцька Молочна Компанія «Біла роса».

Основні види продукції підприємства: молоко в цистернах (вміст жиру 3.2%), молоко фляжне (вміст жиру 3.2%), казеїн технііний, масло селянське (вміст жиру 72,5%).

На підприємтві існує ціла низка проблем, які впливають на його діяльність. Триває спад обсягів виробництва молока молочними господарствами, а індивідуальні господарства слабо розвинуті, робота з індивідуальним сектором ще не доведена до бажаного рівня. В силу наведених обставин, основна увага зосереджена на розвитку індивідуального сектору та роботі з ним.


2.2 Аналіз структури та динаміки капіталу ВАТ Городоцька молочна компанія «Біла роса»


Аналіз балансу починається з експрес-аналізу, метою якого є поточна і достатньо швидка оцінка фінансового стану і динаміки розвитку підприємства. При цьому застосовується проста система аналітичних таблиць, послідовний перегляд яких дає повну інформацію про фінансовий стан підприємства.

Експрес-аналіз передбачає читання балансу, тобто попереднє загальне ознайомлення з результатами роботи підприємства і його фінансовим станом, а також за рахунок коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства. Здебільшого дослідження структури і динаміки фінансового стану підприємства здійснюється за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Такий баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей. Спосіб групування статей у порівняльному аналітичному балансі вибирається індивідуально, в залежності від значущості тієї або іншої статті для конкретного підприємства.


Таблиця 2.1 – Аналітичний баланс підприємства, тис. грн.

Актив

На 31.12.2006

На 31.12.2007

На 31.12.2008

1

Необоротні активи

1374,9

1470

1238,6

2

Оборотні активи

327,6

747,6

409,1

2.1

Запаси

93,1

299,9

41

2.2

Дебіторська заборгованість

230,2

444,3

365

2.3

Грошові кошти

4,3

3,4

3,1

3

Витрати майбутніх періодів

0

0

0

4

Всього

1702,5

2217,6

1647,7


Пасив
5

Власний капітал

941,1

179,8

-309,4

5.1

Статутний капітал

190,5

190,5

190,5

5.2

Інший додатковий капітал

1000,3

1691,3

1691,3

5.3

Непокритий збиток

-249,7

-1702

-2191,2

6

Довгострокові зобов'язання та забезпечення наступних витрат та платежів

122,7

0

0

7

Короткострокові кредити

140

369,1

0

8

Кредиторська заборгованість

498,7

1668,7

1957,1

9

Доходи майбутніх періодів

0

0

0

10

Всього

1702,5

2217,6

1647,7


Структура капіталу – це співвідношення різних джерел, власних і позикових коштів у пасиві підприємства (табл. 2.2). Так при використанні підприємством власного капіталу, воно не зобов’язане регулярно і в попередньо визначених сумах робити виплати. При використанні позикового капіталу, як короткотермінова так і довготермінова заборгованості повинні бути виплачені незалежно від фінансового стану підприємства і в попередньо обумовлених сумах (проценти та борг) і у визначений час.

З таблиці 2.2 зрозуміло, що статутний капітал, інший додатковий капітал, непокритий збиток входять до складу власного капіталу, а довгострокові зобов'язання та забезпечення наступних витрат та платежів, короткострокові кредити, кредиторська заборгованість – це позиковий капітал. Дивлячись на показники власного капіталу, яку в абсолютному, так і в відносному виразі, можна зробити висновок, що розмір власного капіталу зменшується, і це не є сприятливим для підприємства. Це відбувається за рахунок непокритого збитку на протязі усього аналізованого періоду. У 2007 році відбулося збільшення валюти балансу, але не за рахунок збільшення власного капіталу, а навпаки при збільшенні боргових зобов’язань, що не є сприятливим показником для роботи підприємства. Структура власного капіталу більш детально буде розглянута у таблиці 2.3.

Власний капітал в абсолютному значенні змінюється здебільшого за рахунок непокритого збитку, який фігурує у кожному році та його питома вага постійно зростає. Змін в статутному капіталі не відбувається, а розмір іншого додаткового капіталу у 2007 та 2008 роках порівняно з 2006 збільшився на 691,3 тис. грн. Власний капітал є основою для початку й продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, одним із найважливіших показників, оскільки виконує функції джерела довгострокового фінансування, забезпечення кредитоспроможності підприємства, джерела фінансування ризику, забезпечення самостійності й влади організаторів бізнесу, бо, крім статутного, пайового капіталу, до нього ще входить і додатковий, резервний капітал та нерозподілений прибуток.


Таблиця 2.2 – Аналіз складу та структури капіталу

Капітал

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Відхилення 2008 року від

2006 рік

2007 рік

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

1

Власний капітал

941,1

55,28

179,8

8,11

-309,4

-18,78

-1250,5

-74,06

-489,2

-26,89

1.1

Статутний капітал

190,5

11,2

190,5

8,59

190,5

11,56

0

0,36

0

2,97

1.2

Інший додатковий капітал

1000,3

58,75

1691,3

76,27

1691,3

102,65

691

43,9

0

26,38

1.3

Непокритий збиток

-249,7

-14,67

-1702

-76,75

-2191,2

-132,98

-1941,5

-118,31

-489,2

-56,23

2

Довгострокові зобов'язання та забезпечення наступних витрат та платежів

122,7

7,21

0

0

0

0

-122,7

-7,21

0

0

3

Короткострокові кредити

140

8,22

369,1

16,64

0

0

-140

-8,22

-369,1

-16,64

4

Кредиторська заборгованість

498,7

29,29

1668,7

75,25

1957,1

118,78

1458,4

89,49

288,4

43,53

5

Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Всього

1702,5

100

2217,6

100

1647,7

100

-54,8

0

-569,9

0

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 РЕФЕРАТЫ