бесплатные рефераты

Mikroekonomika

·         kainos suteikia informaciją ekonomikos subjektams;

·         kainos suderina ekonomikos subjektų sprendimus, lemiančius gamybą ir vartojimą;

·         kainos apriboja vartojimą ir signalizuoja apie netobulą visuomenės išteklių panaudojimą;

·         kainos atlieka skatinimo funkciją, parodo, kur gamintojas, investuodamas pinigus, gali gauti didesnį pelną, o vartotojas - sutaupyti pinigų, pradėjęs vartoti kitą prekę.

Išvada: rinka per kainų mechanizmą užtikrina išteklių, produktų ir pajamų paskirstymą ir panaudojimą ekonomikoje.

Rinkos funkcijos ekonomikoje:

1.        Rinka užtikrina racionalų ekonominių išteklių paskirstymą ekonomikoje;

2.        Rinka kaip tarpininkas tarp vartotojų ir gamintojų susieja gamybą ir vartojimą į vieningą reprodukcijos procesą (pastoviai kartojasi);

3.        Rinka suderina vartotojo ir gamintojo interesus;

4.        Rinkoje išryškėja prekių ir paslaugų visuomeninis naudingumas ir jų gamybos sąnaudų visuomeninis pripažinimas;

5.        Rinka gerina ekonomikos sveikatą, nes pašalina nuostolingas, nekonkurentabilias įmones;

6.        Rinka per kainų mechanizmą užtikrina gamybos apimties ir struktūros atitikimą vartotojų paklausai;

7.        Rinka skatina techninę pažangą, nes sukelia konkurenciją tarp gamintojų.

 

2. Rinkos struktūros

 

Firmų sprendimai dėl kainų ir gamybos apimties skiriasi priklausomai nuo to, kokioje šakoje funkcionuoja firma ekonomikoje išskirti kiekvieną šaką neįmanoma, nes jų labai daug ir skirtingų, todėl ekonomistai išskiria keletą rinkos modelių arba taip vadinamų rinkos struktūrų. Rinkos struktūra - tai rinkos organizavimo ir konkurencijos charakteristikos, tai yra svarbiausių rinkos požymių visuma apibūdinanti firmų elgseną.

Svarbiausi rinkos struktūros elementai:

·         firmų skaičius ir dydis;

·         gaminamos produkcijos pobūdis;

·         firmos  poveikis kainai;

·         įėjimo ir išėjimo į  šaką sąlygos.

Pagal šiuos bruožus skiriamos keturios pagrindinės struktūros:

1.        Grynoji (tobula) konkurencija;

2.        Grynoji monopolija;

3.        Oligopolija;

4.        Monopolinė konkurencija.

 

Grynoji konkurencija. Bruožai:

1.        Didelis dalyvių skaičius. Šakoje yra labai daug firmų, jos visos mažos, todėl jos gamina ir parduoda tik mažą šakos produkcijos dalį;

2.        Produkto homogeniškumas (vienarūšiškumas). Visi pardavėjai siūlo standartizuotą produkciją, t.y. visų firmų produkcijos kokybė, įpakavimas, dizainas, pardavimo sąlygos ir kt. yra vienodos. Pardavėjai tokiu atveju turi vienodas produkcijos realizavimo galimybes, nes pirkėjams nėra jokio skirtumo pas ką ją pirkti. Produkto homogeniškumas sąlygoja tai, kad tobulos konkurencijos rinkoje nėra nekaininės konkurencijos;

3.        Rinkos dalyviai neturi įtakos rinkos kainai. Kiekviena firma ar pardavėjas rinkoje yra kainų gavėjas, t.y. pardavėjas rinkoje randa nusistovėjusią kainą, prie kurios turi prisitaikyti ir kurios negali pakeisti;

4.        Įėjimo ir išėjimo laisvė.

Tobula konkurencija - kraštutinis ir daugiau teorinis modelis, tačiau artimų rinkų yra nemažai, pvz.: kai kurių žemės ūkio produktų rinkos, vertybinių popierių birža, užsienio valiutos rinka. Šis modelis turi didelę teorinę prasmę, nes grynosios konkurencijos rinka - tai standartas, kuris leidžia įvertinti kitų rinkos struktūrų bei realiosios ekonomikos efektyvumą.

 

Grynoji monopolija - antrasis kraštutinis rinkos modelis. Teisiniu požiūriu monopolija - išimtinė teisė tam tikram objektui (gr. mono - vienas, polija - parduoti). Bruožai:

1.        Vienintelis pardavėjas. Tokiu atveju viena firma atstovauja tam tikrai ekonomikos šakai;

2.        Monopolistas gamina unikalų produktą. Unikalus ta prasme, kad neturi artimų substitutų. Tokiu atveju pirkėjas neturi alternatyvų, jis arba turi pirkti prekę, arba jos atsisakyti;

3.        Monopolija gali žymiai kontroliuoti produkto kainą, nes ji gamina ir kontroliuoja bendrą produkcijos pasiūlos kiekį. Monopolinė firma nustato kainą ir prie jos priderina tam tikrą apimtį. Pasireiškia monopolinė (rinkos) galia, kurios esmė - galimybė kontroliuoti kainų lygį ir produktų prieinamumą rinkoje;

4.        Įėjimas į monopolinę rinką praktiškai neįmanomas.

Paprastai rinka vadinama monopoline, jei daugiau nei trečdalis pasiūlos tenka vienam gamintojui. Monopolijos legalios, kai teisiškai patvirtintos (Lietuvos paštas). Nelegalios - slapti susitarimai, draudžiami.

 

Monopolinė konkurencija - tokia rinkos struktūra, kai veikia pakankamai daug nedidelių firmų, gaminančių diferencijuotą tos pačios paskirties produkciją. Bruožai:

1.        Pakankamai didelis firmų skaičius;

2.        Produkto diferenciacija: vieno pardavėjo siūloma prekė kuo nors skiriasi nuo konkurento tos pačios paskirties prekės;

3.        Atskira firma turi nežymią įtaką produkto kainai;

4.        Įėjimo ir išėjimo laisvė.

Kad prekė taptų unikali ir pritrauktų pirkėjus, o gamintojas (pardavėjas) taptų monopolistu, firmos plačiai panaudoja reklamą, įpakavimus, firmos ženklus, pirkėjų kreditavimą, papildomas paslaugas (garantinis aptarnavimas ir pan.). parduodamos prekės turi daug substitutų, todėl daug monopolizuoti negali.

 

Oligopolija. Tai ketvirta pagrindinė rinkos struktūra. Tai tokia rinkos struktūra, kurioje žymi pasiūlos dalis tenka kelioms stambioms firmoms. Bruožai:

1.        Rinkoje dominuoja keletas tarpusavy konkuruojančių rinkų;

2.        Gaminamas produktas gali būti arba homogeniškas (aliuminio, plieno produkcija), arba diferencijuotas ir skirtis pagal techninius parametrus, įpakavimą, dizainu ir pan.(automobilių, buitinės technikos gamyba);

3.        Oligopolinės firmos gali žymiai kontroliuoti kainas, bet dažniausiai nenori jų keisti;

4.        Įėjimas į oligopolinę rinką yra labai sudėtingas: nauja firma į oligopolinę rinką gali įeiti tik gamindama didelį produkcijos kiekį, kas jai leistų sumažinti bendruosius vidutinius kaštus. Tai savaime reikalauja labai didelių finansinių resursų. Kadangi yra tik kelios firmos, tai reiškia, kad gamyba šakoje labai koncentruota. Pramonės šakos koncentracijos laipsnis paprastai nustatomas kaip keturių firmų procentinė dalis pramonės šakos pardavimų apimtyje.

Yra dar tokios rinkų struktūros kaip monopsonija, oligopsonija, duapolija ir dvipusė (dvišalė) monopolija. Monopsonija - rinka, kurioje vyrauja vienintelis pirkėjas (pvz.: Ignalinos AE), oligopsonija - keli stambūs pirkėjai, duapolija - du pardavėjai, dvipusė monopolija - egzistuoja tik vienas pardavėjas ir vienas pirkėjas.

Rinkos struktūros ir jų bruožai:

Specifiniai bruožai

Grynoji konkurencija

Monopolinė konkurencija

Oligopolija

Grynoji monopolija

Firmų skaičius

labai daug mažų

daug

keletas stambių firmų

viena

Produkto tipas

homogeniškas

diferencijuotas

homogeniškas / diferencijuotas

unikalus

Kainų kontrolės galimybės

nėra

labai maža

didelė

labai didelė

Įėjimas į rinką

laisvas

laisvas

sudėtingas

nėra

Nekaininė konkurencija

nėra

yra

yra labai plati

nėra

Pavyzdžiai

valiutų rinka, vertybinių popierių birža

paslaugų rinka, mažmeninė prekyba

automobiliai, metalai

deimantų korporacija “Debirs”

 

Efektyvios rinkos funkcionavimas be konkurencijos praktiškai yra neįmanomas. Konkurencija (lot. concurrerre)- bėgti drauge.

 

3. Rinkos mechanizmo ribotumai ir problemos

 

Dauguma ekonomistų kritikuoja rinką. Argumentas: konkurencija, kaip pagrindinis kontroliuojantis ir reguliuojantis mechanizmas, silpnėja. Šis procesas turi du šaltinius:

1.        Firmos siekia gauti maksimalų pelną - stengiasi išvengti konkurencijos. Slapti susitarimai, firmų susiliejimai mažina konkurencijos jėgą ir vaidmenį;

2.        Konkurencija silpnėja dėl techninės pažangos visuomenėje. Jų nuomone, naujausios technologijos reikalauja labai didelio realiojo kapitalo kiekio, stambių rinkų ir realių bei patikimų išteklių šaltinių. Tai reiškia, kad gamyba turi būti labai stambių firmų rankose.

Rinkos mechanizmas turi savo pliusus ir minusus. Svarbiausia funkcija – užtikrinti racionalų išteklių paskirstymą ekonomikoje.

 

Paklausa ir pasiūla

 

1.        Paklausa ir paklausos kreivė

2.        Pasiūla ir pasiūlos kreivė

3.        Paklausos ir pasiūlos sąveika: rinkos pusiausvyra

4.        Paklausos kitimo veiksniai

5.        Pasiūlos kitimo veiksniai

6.        Paklausos ir pasiūlos kitimas: pusiausvyros kainos ir pusiausvyros apimties kitimo efektai

Svarbiausi rinkos elementai - paklausa, pasiūla ir kaina.

 

1. Paklausa ir paklausos kreivė

 

Paklausos apimtis. Tam tikros prekės paklausos apimtis - tai prekės kiekis, kurį pirkėjas nori ir gali įsigyti per tam tikrą laikotarpį. Paklausa priklauso nuo prekės kainos bei kitų veiksnių: 

Q(D) = f ( P, I, P(s), P(c), N, CT…),      kur

 Q(D)

-

prekės paklausos apimtis

P

-

prekės kaina

I

-

vartotojo pajamos

P(s)

-

prekių substitutų kaina

P(c)

-

komplementarių prekių kaina

N

-

vartotojų skaičius

CT

-

vartotojų skonis

-

kiti, nepaminėti, veiksniai

Kaina - pagrindinis veiksnys paklausos - pasiūlos modelyje, esant sąlygai ceteris paribus. Ryšys tarp kainos ir kiekio yra pakankamai pastovus, ir todėl vadinamas paklausos dėsniu: paklausos apimtis paprastai kinta priešinga kainos kitimui linkme.

Paklausos dėsnį galima paaiškinti:

·         pagal mažėjančio ribinio naudingumo dėsnį;

·         remiantis pajamų ir substitucijos efektais.

Pajamų efektas rodo, kad žmogus gali sau leisti nusipirkti daugiau tam tikros prekės vienetų žemesne kaina, neatsisakydamas kitų alternatyvių prekių. Taip yra todėl, kad prekės kainos sumažėjimas reiškia, kad padidėjo vartotojo realiosios pajamos, t.y. už tam tikrą pinigų kiekį jis gali įsigyti daugiau prekės vienetų.

Substitucijos efektas reiškia, kad kainai mažėjant žmogui atsiranda paskata įsigyti pigesnę prekę vietoj analogiškų prekių, kurios yra dabar santykinai brangesnės.

Pajamų ir substitucijos efektas visada veikia kartu

Pvz.: jautienos paklausa tam tikrame Lietuvos rajone:

Kaina (Lt/kg)

Paklausos apimtis (tūkst. kg)

4

80

8

55

12

35

16

20

20

10

 Mikroekonomika

80 - tai paklausos apimtis. Paklausa - tai visa kreivė - tai daugybė kiekvienos nustatytos kainos ir paklausos apimties kombinacijų.

 Mikroekonomika

Individuali ir rinkos paklausa:

2. Pasiūla ir pasiūlos kreivė

 

Prekės pasiūlos apimtis - prekės kiekis, kuri pardavėjas nori ir gali parduoti per tam tikrą laiko tarpą.

Q(s) = f (P, P{r}, T, N,…), kur

Q(s)  -

pasiūlos apimtis

P       -

prekės kaina

P{r}  -

naudojamų išteklių kaina

T      -

technologijos lygis

N      -

gamintojų skaičius

Pasiūlos apimtis priklauso nuo kainos ir kitų veiksnių. Pasiūlos apimtis paprastai auga didėjant prekės kainai: kuo aukštesnė kaina, už kurią galima parduoti prekę, tuo didesnį pelną gauna gamintojas, esant nekintamiems gamybos kaštams. Tai skatina gamintoją pateikti į rinką daugiau prekių, be to, aukštesnės kainos ir pelnas pritraukia į rinką naujus gamintojus. Ryšys tarp kainos ir kiekio pastovus.

Pasiūlos dėsnis: pasiūlos apimtis paprastai kinta kainos kitimo linkme.

Pasiūlos skalė (pvz., jautiena):

Kaina (Lt/kg)

Pasiūlos apimtis (tūkst. kg)

4

5

8

20

12

35

16

50

 Mikroekonomika

20

60

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


© 2010 РЕФЕРАТЫ