бесплатные рефераты

Mikroekonomika

 

Jei paklausa neelastinga, tai pardavėjas, mažindamas kainas, mažina ir savo bendrąsias pajamas.

 Mikroekonomika

Bendrųjų pajamų ir kainos elastingumo priklausomybę rodo grafikas:

 Mikroekonomika

Mažėjant kainai, pardavėjų bendrosios pajamos auga, kai paklausa yra elastinga. Kai kaina yra 3 Lt, E = 1 (bendrosios pajamos nekinta). Tolesnis kainos sumažėjimas mažina bendrąsias pajamas, nes, esant žemesnėms kainoms, paklausa yra neelastinga.

Kreivės nuolydis gali būti paskaičiuojamas naudojant elastingumą:

E = P/Q;

DQ/DP = 1/s*P/Q;

s= Dp / Dq

 Mikroekonomika

Taško elastingumą patogiau skaičiuoti, kai pokytis mažas. Nuolydį galima naudoti skaičiuojant ir lanko elastingumą:

 

4. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai

 

Veiksniai:

1.        Substitucija - produktų, turinčių gerus substitutus, paklausa yra labiau elastinga nei tų, kurie artimų substitutų neturi. Ir atvirkščiai.

2.        Prekės tipas - būtiniausių prekių (maisto, rūbų ir t.t.) paklausa yra neelastinga. Prabangos prekių paklausa yra labai elastinga.

3.        Paklausos elastingumas priklauso nuo vartotojo biudžeto dalies, skiriamos prekei pirkti (jei degtukai pabrangsta nuo 10 centų iki 20 centų - paklausa neelastinga, nes išleidžiama labai maža dalis biudžeto, atvirkščiai būtų su baldų komplekto pabrangimu).

4.        Laikas didina paklausos elastingumą (ilgo laikotarpio sąlygomis elastingumas didesnis nei trumpo).

 

5. Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai

 

1.       

 Mikroekonomika

Vienetinis pasiūlos elastingumas: E = 1. (Jeigu kreivė kerta ašių susikirtimo tašką).

Siūlomo parduoti prekių kiekio procentinis pokytis yra lygus kainų procentiniam pokyčiui.

2.       

 Mikroekonomika

Elastinga pasiūla: E > 1 (Jei  pasiūlos kreivė susikerta su P ašimi, pasiūla elastinga).

Siūlomo parduoti prekių kiekio procentinis pokytis yra didesnis už kainų procentinį pokytį.

3.        Neelastinga pasiūla: 0 < E < 1 (Jei pasiūlos kreivė kerta Q ašį).

 Mikroekonomika

Siūlomo parduoti prekių kiekio procentinis pokytis yra mažesnis už kainų procentinį pokytį.

Kylant kainoms, didėja ir siūlomų parduoti prekių kiekis. Vadinasi, bendrosios pajamos didėja nepriklausomai nuo pasiūlos kreivės elastingumo.

Pasiūlos elastingumo veiksniai:

1.        Laikas didina ir pasiūlos elastingumą;

2.        Substitucija gaminant prekes (kai tuos pačius išteklius galima panaudoti gaminant skirtingas prekes, t.y. išteklius, naudojamus vienos prekės gamyboje lengva perorientuoti kitos prekės gamybai, tai gaminamos produkcijos kiekis smarkiai reaguos į kainos pokytį, o pasiūlos elastingumas bus didelis.Ir atvirkščiai.)

3.        Prekių saugojimo galimybės ir kaštai: greitai gendančių maisto prekių pasiūlos elastingumas yra labai mažas (Jei mažėja prekių kainos, pardavėjas negali jų atidėti kitam laikui.)

 

6. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas

 

Prekių paklausos apimtis kinta ne tik pasikeitus prekių kainoms, bet ir kintant vartotojų pajamoms. Pirkėjai taip pat skirtingai reaguoja į pajamų pokyčius.

 Mikroekonomika

EP (galima E) – elastingumas kainai; EI – elastingumas pajamoms (I – pajamos).

 Mikroekonomika

Šio koeficiento dydis priklaus (EI) priklauso nuo prekės paskirties. Augant pajamoms iki tam tikro lygio, mes perkame maisto produktus, drabužius. Kasdieninio vartojimo prekių paklausos elastingumas pajamoms. Tokių prekių paklausa kintant pajamoms yra neelastinga.

 Mikroekonomika

Prabangos prekių paklausos elastingumas pajamoms. Paklausa labai elastinga pajamų pokyčiui:

Blogesnės kokybės prekių paklausos elastingumas pajamoms. Elastingumas pajamoms neigiamas (minuso ženklas neeliminuojamas):

 

 

 

 

 Mikroekonomika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Mikroekonomika

Kryžminis elastingumas. Skirtingų prekių vartojimas tarpusavyje taip yra susijęs, kad perkamas prekės kiekis labai dažnai priklauso nuo kitos prekės kainos. Tam, kad apskaičiuoti tokios priklausomybės laipsnį, naudojamas kryžminio paklausos elastingumo koeficientas (čia x ir y – dvi prekės):

Jei prekės x ir y yra substitutai, tai padidėjus vienos (pvz., x) prekės kainai galima tikėtis, kad kils substituto (pvz., y) paklausa. Šių prekių kryžminis paklausos elastingumas yra teigiamas (pvz., sviesto kainos augimas 10% sukelia margarino paklausos apimties padidėjimą 5%, tokiu atveju Exy= 5 / 10 = 0.5 ).

Jei prekės yra komplementarios, tai jų Exy yra neigiamas (būtinai rašomas minuso ženklas).

Jei prekės yra nepriklausomos, tai E xy = 0 (paprastai). Vienos prekės kainos  pokytis nesukelia kitos prekės paklausos apimties pasikeitimo.

 

7. Elastingumo teorijos praktinis naudojimas

 

1.        Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos (pirmiausia);

2.       

 Mikroekonomika

Elastingumas ir mokesčių našta: netiesioginiai mokesčiai – kai apmokestinamos prekės ir paslaugos (pvz., PVM, akcizai, muitai ir pan.), tiesioginiai mokesčiai – mokesčiai, kuriuos mes mokame. Netiesioginių  mokesčių atveju kainos pakyla, bet ne visų prekių vienodai.

Pradinė kaina 10 Lt, Q=200. Tarkime, vyriausybė uždeda akcizą 50% nuo Lt. Pasiūlos kreivė turi pasislinkti į kairę, nes padidėjo kaštai. Pasislenka per 5 Lt. (Kaina turėtų būti 15 Lt). Tačiau kaina nusistovi tik 12.5 Lt už vieną butelį. Esant tokiai kainai, pardavėjas turi sumažinti apimtį, todėl pusę kainos padidėjimo  (2.5 Lt) moka gamintojas, o kitą pusę – pirkėjas. (E»1).

 Mikroekonomika

Jei paklausa būtų mažiau elastinga, mokesčius mokėtų vartotojas (jei paklausa labai elastinga – moka gamintojas).

IŠVADOS:

·         kuo prekių paklausos elastingumas mažesnis, tuo didesnė mokesčių  našta tenka vartotojui, t.y. tuo didesnę mokesčių dalį apmoka vartotojai;

·         kuo paklausos elastingumas didesnis, tuo didesnę mokesčių dalį apmoka gamintojas;

·        

 Mikroekonomika

kuo mažesnis prekės pasiūlos elastingumas, tuo didesnė mokesčių  našta tenka gamintojui:

3.        Elastingumas ir vyriausybės pajamos. Nustatydama mokestį, vyriausybė turi atsižvelgti į pasiūlos ir paklausos elastingumą. Pvz., T1 = 2Lt, Q = 1000 vnt., T2= 3Lt. Pirmu atveju vyriausybės pajamos 2000Lt. Jeigu paklausa elastinga (Q2 =500 vnt.), vyriausybės pajamos bus 1500 Lt. Jei paklausa neelastinga (Q2 = 800 vnt.), tada vyriausybės pajamos – 2400 Lt;

4.       

 Mikroekonomika

Elastingumas ir kainų kontrolė. Maksimalios kainos paprastai nustatomos kai didelė dalis pirkėjų negali įsigyti tam tikrų būtiniausių prekių ir paslaugų esant pusiausvyros rinkos kainai. Vyriausybė nustato, kad kainos negali viršyti tam tikro maksimumo. Infliacijos sąlygomis tai paprastai pasireiškia “kainų įšaldymu”. (Kuo didesnis elastingumas, tuo deficitas didesnis).

Kainų maksimumo nustatymo pliusai:

·         leidžia aprūpinti tam tikru laikotarpiu dalį lėšų neturinčių pirkėjų.

Kainų  maksimumo nustatymo minusai:

·         tai pažeidžia rinkos mechanizmą, kuris esant konkurencijai tarp vartotojų ir tuo pačiu aukštesnei kainai skatintų didinti gamybą ir prekės pasiūlą. Tai mažintų deficitą bei kainas. Ir galų gale deficitas išnyktų esant tam tikrai pusiausvyros kainai ir pusiausvyros apimčiai;

·         esant deficitui iškyla produkcijos paskirstymo problema. Paprastai šį klausimą sprendžia vyriausybė nustatydama privilegijas ir pan. (pvz., talonai);

·         toks deficitas skatina juodosios rinkos atsiradimą.

 Mikroekonomika

Minimalios kainos paprastai nustatomos darbui ir žemės ūkio produktams (pvz., vyriausybė nustato minimalų darbo užmokestį):

Pasiūlos apimtis yra didesnė nei paklausos. Atsiranda perteklius (nedarbas). Nedarbo lygis priklauso nuo pasiūlos ir paklausos elastingumo. Jei pasiūla ir paklausa labiau elastinga – nedarbas didesnis, jei neelastinga – mažesnis.

 

8. Geometriniai elastingumo skaičiavimo metodai

 

1.        Turime surasti susikirtimo taškus B ir C. Elastingumas taške A (AB – atstumas):

 

 

 

 Mikroekonomika
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.        Turime žinoti P ir Pmax:

3.       

 Mikroekonomika

Turime surasti susikirtimo tašką Qpr, tada elastingumas taške Q bus:

 Mikroekonomika

Vartotojo elgsena

 

1.        Poreikiai ir naudingumas

2.        Bendrasis ir ribinis naudingumas

3.        Vartotojo pusiausvyra

4.        Ribinis naudingumas ir paklausos dėsnis

5.        Kardinalus ir ordinarus naudingumas

6.        Vartotojo prioritetai (preferencijos) ir indiferentiškumo kreivės

7.        Biudžetinis apribojimas ir biudžetinė tiesė

8.        Vartotojo pusiausvyros analizė ir vaizdavimas indiferentiškumo kreivių metodu

 

1. Poreikiai ir naudingumas

 

Svarbiausias rinkos subjektas yra vartotojas. Vartotojo elgseną rinkoje aiškina ribinio naudingumo ir indiferentiškumo teorijos.

Ribinio naudingumo teorija labiausiai išvystyta austrų mokyklos ir matematinės mokyklos atstovų darbuose: Karlo Menger (1870-1921), Friedrich Wieser, Bohm-Bahwerk, William Jevons (1835-1882), Leon Walras.

Ribinio naudingumo teorijos atstovai panaudojo vokiečių ekonomisto Herman Gossen (1810-4858) dėsnius:

·         vartojimo procese kiekvieno naujo gėrybių vieneto subjektyvinė vertė mažėja;

·         individas, vartodamas įvairias gėrybes, stengiasi taip jas suderinti, kad kiekvienos vartojamos gėrybės ribinis naudingumas būtų lygus.

 Žmogaus elgseną ekonomikoje nulemia jo poreikiai ir jų patenkinimo prioritetai (preferencijos). Prekės ar paslaugos vartojimo teikiamas pasitenkinimas vadinamas naudingumu. Naudingumo teorija remiasi tam tikromis prielaidomis:

·         vartotojas turi ribotą pinigų kiekį;

·         vartotojas laisvai pasirenka pinigų išleidimo būdą, t.y. kokioms prekėms išleisti pinigus, kad gauti maksimalų naudingumą. Didesnis ar mažesnis naudingumo lygis nėra būdingas pačiai prekei: vienam žmogui naudinga prekė gali būti visai nenaudinga kitam. Naudingumas turi subjektyvų pobūdį.

 

2. Bendrasis ir ribinis naudingumas

 

Tam tikros prekės teikiamas naudingumas priklauso nuo suvartoto prekės kiekio. Todėl skiriamas bendrasis ir ribinis naudingumas.

Bendrasis naudingumas – tai tam tikro suvartoto prekių kiekio teikiamas pasitenkinimas vartotojui.

Ribinis (papildomas) naudingumas – tai pasitenkinimo padidėjimas, kurį gauna vartotojas suvartodamas vieną papildomą tos prekės ar paslaugos vienetą.

Didinant vienos prekės vartojimą tam tikru laikotarpiu bendras vartotojo gaunamas naudingumas didėja, tačiau ribinis naudingumas mažėja. Taip yra todėl, kad kiekvieno papildomo vieneto teikiamas naudingumas yra vis mažesnis (kuo daugiau žmogus turi, tuo mažiau jis vertina papildomą prekės vienetą). Šią priklausomybę išreiškia mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis:

Prekės ar paslaugos ribinis naudingumas mažėja, kai didėja tos prekės ar paslaugos vienetų suvartojimas.

Pvz.:

Kiekis

Bendrasis naudingumas (TU)

Ribinis naudingumas (MU)

0

0

-

1

10

10

2

17

7

3

22

5

4

24

2

5

22

-2

 Mikroekonomika

Kai bendrasis naudingumas (TU) maksimalus, ribinis naudingumas (MU) lygus 0. Išimtys: kolekcionieriai, narkomanai.

 

3. Vartotojo pusiausvyra

 

Ribinis naudingumas sąlygoja vartotojų pusiausvyrą. Kiekvienas žmogus, pirkdamas prekes ar paslaugas, siekia minimizuoti kaštus (išlaidas) ir maksimizuoti naudą. Tai priklauso nuo prekių kainų ir turimų pinigų kiekio. Vartotojas turi paskirstyti savo išlaidas taip, kad kiekvienas piniginis vienetas, išleistas tam tikros prekės paskutiniam vienetui pirkti, duotų nemažesnį ribinį naudingumą negu piniginis vienetas, išleistas kitų prekių paskutiniams vienetui pirkti. Tai  naudingumo maksimizavimo  taisyklė.

 Mikroekonomika

Vadinasi, visų prekių ribiniai naudingumai yra lygūs (čia MUm – ribinis pinigų naudingumas):

 Mikroekonomika

Ribinio naudingumo ir kainos santykis – tai naudingumas, tenkantis vienam piniginiam vienetui. Paprastai daroma prielaida, kad pinigai irgi yra prekė.

 Mikroekonomika

Prekės ribinis naudingumas išmatuotas pinigais – tai maksimalus pinigų kiekis, kurį asmuo nori mokėti už papildomą šios prekės vienetą.

Pavyzdys:

 

Kiekis

A

B

 

MU

MU/P

MU

MU/P

M=10Lt

1

10

10+

24

12+

PA=1Lt

2

8

8+

20

10+

PB=2Lt

3

7

7

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


© 2010 РЕФЕРАТЫ